04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заявления

Файлове:

Заявление за издаване на разрешение /предписание/ за възлагане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление за издаване на разрешение /предписание/ за възлагане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Заявление за изменение на подробен устройствен план Заявление за изменение на подробен устройствен план
Заявление за одобряване на подробен устройствен план Заявление за одобряване на подробен устройствен план
Заявление за издаване на разрешение / предписание за възлагане изработването на подробен устройствен план Заявление за издаване на разрешение / предписание за възлагане изработването на подробен устройствен план
Заявление за издаване на протокол за разграничение Заявление за издаване на протокол за разграничение
Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
Заявление за изработване на план за регулация по реда на § 8 от ЗУТ Заявление за изработване на план за регулация по реда на § 8 от ЗУТ
Заявление за издаване на разрешение за строеж Заявление за издаване на разрешение за строеж
Заявление за издаване на скица Заявление за издаване на скица
Заявление за удостоверение за екзекутив и становище на главен архитект за приемателна комисия Заявление за удостоверение за екзекутив и становище на главен архитект за приемателна комисия
Заявление за одобряване на проекти Заявление за одобряване на проекти
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в одобрен кадастрален план Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в одобрен кадастрален план
Заявление за разрешаване на строителство в земеделски земи Заявление за разрешаване на строителство в земеделски земи
OPAC OK Solvit Дискриминация