04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заседание на Общински съвет Опан на 20.06.2016г. (понеделник) от 10,00 часа в зала №1 на Община Опан при следния

На основание чл. 61, ал.1,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Опан

СВИКВАМ:

Заседание на Общински съвет Опан на 20.06.2016г. (понеделник) от 10,00 часа в зала №1 на Община Опан при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Изменение и допълнение на Наредба № 13 за символиката и отличията на  Община Опан

Вносител: Кмет

 

2.     Предложение ОУ «Христо Ботев» с. Опан да бъде включено в списъка на средищните училища

                                                                                     Вносител: Кмет

 

3.     Формиране на паралелки под 10 ученика в ОУ „Христо Боев“ с. Опан.

Вносител: Кмет

 

4.     Приготвяне на храна за учениците от ОУ «Христо Ботев» с. Опан в Домашен социален патронаж с. Опан за учебната 2016/2017 г.

Вносител: Кмет

 

5.     Закриване на Целодневна Детска градина с. Опан

Вносител: Кмет

 

6.     Актуализация на Бюджета на Община Опан за 2016 г.

Вносител: Кмет

 

 

7.     Промяна характера на собствеността на поземлен имот в с.Пъстрен, община Опан

Вносител: Кмет

 

8.      Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

                                                                                       Вносител: Кмет

 

9.     Продажба на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

Вносител: Кмет

 

  1. Определяне на концесионер на обект - публична общинска собственост, язовир „Тракия-1“  имот № 000167 по КВС в землището на с.Тракия , Община Опан, област Стара Загора, с начин на трайно ползване „изкуствена водна площ – язовир ”, с площ 36,735 дка, актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 16/31.01.2000 г. и акт за  поправка № 718 от 17.02.2014 Г., / ЕКАТТЕ 72970/

Вносител: Кмет

 

11.                       Отмяна на Решение №99 по протокол №9/25.05.2016 г. на ОбС Опан и одобряване на отчета на НЧ „Самообразование 1921“

Вносител: Тончо Велев-Общински съветник

 

12.                       Изменение на решения №№45 и 46 от Протокол №4/29.01.2016 г. за предоставяне на концесия на обекти – публична общинска собственост - изкуствена водна площ – язовир „Тракия – 1“ имот № 000167 по КВС на с. Тракия и публична общинска собственост язовир „Бял извор“, имот № 000001 по КВС на с. Бял извор.

Вносител: Кмет

 

13.                       Откриване на процедура по финансово оздравяване на Община Опан

Вносител: Кмет

 

14.                       Текущи.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: _____/п/_______

                                                                                                        /Елка Бонева/

OPAC OK Solvit Дискриминация