04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заседание на Общински съвет Опан на 14.05.2016г. (събота) от 10,00 часа в зала №15 на Община Опан при следния

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ДО

___________________

___________________

На основание чл. 61, ал.1,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Опан

СВИКВАМ:

Заседание на Общински съвет Опан на 14.05.2016г. (събота) от 10,00 часа в зала №15 на Община Опан при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Изменение на Наредба № 7 на ОбС Опан.

                                                                                  Вносител: Кмет

2.     Участие на Община Опан във Фонд „Общинска солидарност“.

Вносител: Кмет

3.     Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Опан през 2016г.

Вносител: Кмет

4.     Продажба на вещи – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Опан през 2016 г.

Вносител: Кмет

5.     Отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Община Опан и Председателя на Общински съвет Опан.

Вносител: Кмет

6.     Изменение на Решение №39 по Протокол №4/29.01.2016 г. на ОбС Опан.

Вносител: Кмет

7.     Актуализация на Бюджета на Община Опан 2016 г.

Вносител: Кмет

8.     Даване на  мандат на представител на Община Опан за участие в  редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ  „Проф. Стоян  Киркович“ АД – гр. Стара Загора.

Вносител: Кмет

 

9.     Обсъждане на върнато  от Областен Управител Решение №59 от 30.03.2016 г на ОбС Опан.

Вносител: Общински съветник

 

10.                        Разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ по КВС на село Ястребово, община Опан, област Стара Загора.

                                                                                       Вносител: Кмет

 

11.                        Даване на съгласие за определяне на размера на обезщетение на сервитута засягащ ПИ 2.10 в землището на с. Бяло поле – общинска собственост.

Вносител: Кмет

12.                        Сключване на допълнително споразумение към Договор № 4 и Договор № 5 от 2015г. за концесия на язовир „Опан – 1“ и язовир „Ястребово“.

Вносител: Кмет

13.                       Декларация от председателя на Общински съвет Опан, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал, и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация  за СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан.“

14.                       Текущи

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: _____/п/________ /инж. Р. Динева/

                                                                                                                             

OPAC OK Solvit Дискриминация