04101 / 22 60 opan@mail.bg

ЗАПОВЕД № 5/18.01.2010 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ЗАПОВЕД

№ 5/18.01.2010 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11,ал.6 и чл.25, ал.2 от Закона за общинските бюджети, чл. 47 и чл.76 от Наредба № 8/2004 г. на Общински съвет-Опан за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл.4, ал.3 от Наредба № 2 на Общински съвет – Опан за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕЖДАМ:

1. Публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2009 г., проекта за бюджет на Община Опан за 2010 год. и проекта за годишна програма за управление на общинската собственост за 2010 г., да се проведе на 22.01.2010 г. от 14.00 часа в зала № 1 на Общинска администрация – Опан чрез среща и дискусионен форум с участието на граждани от общината, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на граждански сдружения и други юридически лица, които осъществяват дейност на територията на общината.

2. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници от населените места в общината , да информират населението на общината за предстоящата среща, чрез поставяне на обяви на таблата за съобщения пред кметствата и на други публични места, с оглед максимално информиране на населението.

3. С цел по-пълна информираност на населението на общината, цялата информация, предмет на публичното обсъждане да бъде публикувана на интернет страницата на Община Опан.

4. За постъпилите предложения от публичното обсъждане да се състави протокол. Препис от заповедта да се връчи

за изпълнение на :

- кметовете на кметства и кметските наместници;

ръководителите на бюджетни звена в общината ;

за сведение :

- на председателя на Общински съвет – Опан и общинските съветници, а за контрол – на зам.кмета на общината.

инж. МИНЧО ЧАВДАРОВ

Кмет на община Опан

ДОКУМЕНТИ:

OPAC OK Solvit Дискриминация