04101 / 22 60 opan@mail.bg

ЗАПОВЕД № 48

ЗАПОВЕД

№ 48 / 02.03.2010 г.

По заявление вх. № 94 – 00 – 270 / 26. 02. 2010 год. и на основание § 8, ал. 1 от ДР на ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М :

Проект за план за регулация между поземлени имоти УПИ VІІІ – 97 в кв. 21, собственост на Н-ци на Янко Тодоров Шишков, съгласно Н.а. 44, т.І, д. 693/ 19.04.1988, УПИ VІІ – 96 в кв. 21, собственост на Н-ци на Слави Янков Корубов и Н-ци на Гочо Славов Янков по наследство, по Подробния устройствен план на село Бял извор, община Опан, област Стара Загора, като имотната граница между тези имоти стане дворищно регулационна, съгласно изискванията на § 8, ал. 1 от ДР на ЗУТ по зелените черти и надписи на скицата, приложена към настоящата заповед. Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от съобщението й чрез община Опан до Административен съд гр. Стара Загора. Копие от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица.

инж. МИНЧО ЧАВДАРОВ

Кмет на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация