04101 / 22 60 opan@mail.bg

ЗАПОВЕД № 344 / 22.10.2009 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН
ЗАПОВЕД


№ 344 / 22.10.2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, в изпълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опан /приета с Решение № 152/06.03.2003г., изм. и доп. с решения №№ 19/27.02.2004г.; 29/30.04.2004г.; 75/18.03.2005г.; 108/29.11.2005г.; 115/10.02.2006г.; 123/31.03.2006г.; 128/28.04.2006г.; 163/30.01.2007г.; 20/08.02.2008г.; 83/14.01.2009г. на Общински съвет Опан/

НАРЕЖДАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ

1. Границите на районите, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, метене и почистване на улици и територии за обществено ползване, поддържане на сметищата за 2010 година по следната схема:

1.1. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ – в торби за еднократна употреба от лица, наети по граждански договори:
1.1.1.За с. Опан, с. Бял извор, с. Бяло поле, с. Васил Левски, с.Княжевско, с. Пъстрен, с. Средец, с. Тракия и с. Ястребово – два пъти седмично 
1.1.2.За с. Бащино, с. Венец, с. Кравино и с. Столетово – един път седмичнo
1.2.МЕТЕНЕ :
За всички населени места – централните части, край обществени сгради и главните пътни артерии – по два пъти седмично .
1.3.ПОДДЪРЖАНЕ НА СМЕТИЩА, ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА И ЗАПРЪСТЯВАНЕ:
1.3.1. За с. Опан - 6 пъти годишно
1.3.2. За с. Пъстрен, Средец, Бяло поле, Ястребово, с. Бял извор, Тракия, Васил Левски – 4 пъти годишно
1.3.3. За с. Княжевско, Кравино, Венец, Столетово и Бащино – 2 пъти годишно
ІІ. Препис от настоящата заповед да се връчи на:
- Данаила Илева – директор дирекция ФАПИОУС;
- Силвия Стоянова – мл.експерт „Икономическо развитие и екология”;
- Кметовете и кметските наместници от населените места на общината.
ІІІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на:
- Магдалена Панева – зам. – кмет на общината

Заповедта да се обяви на населението по подходящ начин на определените за целта места и на интернет страницата на общината.

инж. МИНЧО ЧАВДАРОВ

Кмет на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация