04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заповеди

ЗАПОВЕД № 344 / 22.10.2009 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ЗАПОВЕД № 344 / 22.10.2009 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2…

ЗАПОВЕД № 48

ЗАПОВЕД № 48 / 02.03.2010 г. По заявление вх. № 94 – 00 – 270 / 26. 02. 2010 год. и на основание § 8, ал. 1 от ДР на ЗУТ О Д О Б Р Я В А М : Проект за план за регулация между…