04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заместник-кмет „Общинска собственост, обществен ред и сигурност“

Иван Ганчев Иванов - заместник кмет по „Общинска собственост, обществен ред и сигурност“

Стая № 23, Етаж 3

Телефон: 04101/23 90

Електронна поща:  opan@mail.bg

 

 

                 Отговаря за:

1. Общинската собственост;

2. Опазване на околната среда и рационална използване на природните ресурси;

3. Етническите и демографските въпроси;

4. Действията по защита на населението при бедствия, аварии и кризи, обществен и сигурност;

5. В  рамките  на  компетентността  на  общината  осъществява  връзката  и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите  на  обществения  ред,  безопасността  на  движението  и  спазването  на законността на територията на общината;