04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) С ИДЕНТИФИКАТОР 53567.108.120, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ОПАН, С.ОПАН ”

Процедура номер: 94 / понеделник, 01 юни 2020
Открита процедура
Състояние: Активна
Номер в АОП : 00971-2020-0024
Електронна преписка