04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”

Процедура номер: 89 / понеделник, 26 август 2019
Открита процедура
Състояние: Прекратена
Номер в АОП : 00971-2019-0003
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация