04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 30.08.2023 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Предл_. приемане бюджет 2023_.pdf т.1 Предл_. приемане бюджет 2023_.pdf
т. 1_.1 Доклад относно приемане на бюджета за 2023г_.pdf т. 1_.1 Доклад относно приемане на бюджета за 2023г_.pdf
т.1_.2 Бюджет 2023г- начален план приходи_.pdf т.1_.2 Бюджет 2023г- начален план приходи_.pdf
т. 1_.3 Бюджет 2023г_. начален план разходи_.pdf т. 1_.3 Бюджет 2023г_. начален план разходи_.pdf
т. 1_.4 Списък на поименно разпределение на разходите_.pdf т. 1_.4 Списък на поименно разпределение на разходите_.pdf
т. 1_.5 Приложение 4,5,6_.pdf т. 1_.5 Приложение 4,5,6_.pdf
т. 1_.6 Бюджет начален план_.pdf т. 1_.6 Бюджет начален план_.pdf
т. 1_.7 _.pdf т. 1_.7 _.pdf
т. 1_.8 Актуализирана бюджетна програма_.pdf т. 1_.8 Актуализирана бюджетна програма_.pdf
т. 1_.9 Имоти - публична и частна общинска собственост подлежащи на застраховане_.pdf т. 1_.9 Имоти - публична и частна общинска собственост подлежащи на застраховане_.pdf
т. 1_.10 Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2023г_.pdf т. 1_.10 Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2023г_.pdf
т. 2 Допълнителна програма за управление и разпореждане с имотите на общинска собственост_.pdf т. 2 Допълнителна програма за управление и разпореждане с имотите на общинска собственост_.pdf
т. 3 Отдаване под наем на имоти общинска собственост_.pdf т. 3 Отдаване под наем на имоти общинска собственост_.pdf
т. 4 Формиране на паралелка в осми клас за учебната 2023, 2024г_.pdf т. 4 Формиране на паралелка в осми клас за учебната 2023, 2024г_.pdf
т. 5 Отчет на кмета за изпълнение на актовете на общинския съвет за първото шестмесечие_.pdf т. 5 Отчет на кмета за изпълнение на актовете на общинския съвет за първото шестмесечие_.pdf
т.6 Избор на ВрИД_.pdf т.6 Избор на ВрИД_.pdf
т. 7 Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмета на общ_. Опан и на кмета на с Ястребово_.pdf т. 7 Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмета на общ_. Опан и на кмета на с Ястребово_.pdf
т. 8 Разрешаване учредено право на прокарване и право на преминаване през имот общ_. собственост_.pdf т. 8 Разрешаване учредено право на прокарване и право на преминаване през имот общ_. собственост_.pdf
т. 8_.1 ЗАЯВЛЕНИЕ ДАК СОЛАР ЕООД_.pdf т. 8_.1 ЗАЯВЛЕНИЕ ДАК СОЛАР ЕООД_.pdf
т. 8_.2 Протокол по чл_.210 от ЗУТ (1)_.pdf т. 8_.2 Протокол по чл_.210 от ЗУТ (1)_.pdf
т. 8_.3 ДАК СОЛАР-ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЕВН2222_.pdf т. 8_.3 ДАК СОЛАР-ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЕВН2222_.pdf
т. 8_.4 ДАК СОЛАР_.pdf т. 8_.4 ДАК СОЛАР_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация