04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 28.01.2020 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАЛА № 15

Файлове:

Пояснение.pdf Пояснение.pdf
Разходи.pdf Разходи.pdf
Доклад приемане на бюджет.pdf Доклад приемане на бюджет.pdf
4Стратегия за управление на общинската собственост.pdf 4Стратегия за управление на общинската собственост.pdf
3програма за управление.pdf 3програма за управление.pdf
Предложение бюджет 2020.pdf Предложение бюджет 2020.pdf
2 Отчет състояние общинска сосбственост.pdf 2 Отчет състояние общинска сосбственост.pdf
Приложение 1.pdf Приложение 1.pdf
Приложение 2.pdf Приложение 2.pdf
Предложение промяна постоянни комисии.pdf Предложение промяна постоянни комисии.pdf
План сметка приложение.pdf План сметка приложение.pdf
2Предложение отчет състояние общинска собственост.pdf 2Предложение отчет състояние общинска собственост.pdf
Предложение.pdf Предложение.pdf
4Предложение приемане стратегия общинска собственост.pdf 4Предложение приемане стратегия общинска собственост.pdf
План сметка  приходи и разходи битови отпадъци.pdf План сметка приходи и разходи битови отпадъци.pdf
5Приемане на програма общинска собственост.pdf 5Приемане на програма общинска собственост.pdf
3Предложение приемане на програма за управление на община Опан.pdf 3Предложение приемане на програма за управление на община Опан.pdf
Предложение за приемане отчет роми.pdf Предложение за приемане отчет роми.pdf
Предложение приемане отчет за дейността на МКБППМН през 2019г._.pdf Предложение приемане отчет за дейността на МКБППМН през 2019г._.pdf
1Приемо-предавателен протокол.pdf 1Приемо-предавателен протокол.pdf
Представител НСОРБ.pdf Представител НСОРБ.pdf
Предложение промяна характер на собственост с. Ястребово_.pdf Предложение промяна характер на собственост с. Ястребово_.pdf
1Предложение водоснабдяване.pdf 1Предложение водоснабдяване.pdf
1Приемо-предавателен протоколл.pdf 1Приемо-предавателен протоколл.pdf
Протокол публично обсъждане на проекта за бюджета Опан за 2020.pdf Протокол публично обсъждане на проекта за бюджета Опан за 2020.pdf
актуално Предложение за размер на трудови възнаграждения.pdf актуално Предложение за размер на трудови възнаграждения.pdf
Предложение НЧ Пробуда 1 с. Столетово_.pdf Предложение НЧ Пробуда 1 с. Столетово_.pdf
Приемане на план за заседания на ОбС-Опан за първото тримесечие.pdf Приемане на план за заседания на ОбС-Опан за първото тримесечие.pdf
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собствен.pdf Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собствен.pdf