04101 / 22 60 opan@mail.bg

Внесени материали за заседаниe на постоянните комисии насроченo за 27.11.2018 г. от 10,00 часа в зала № 15

Файлове:

т. 1 - Актуализация на бюджета_.pdf т. 1 - Актуализация на бюджета_.pdf
т. 2 - Актуализация на бюджета за третото тримесечие на Община Опан_.pdf т. 2 - Актуализация на бюджета за третото тримесечие на Община Опан_.pdf
т. 3 - Разрешаване учредяване на възмездно право прокарване през имоти ОС_.pdf т. 3 - Разрешаване учредяване на възмездно право прокарване през имоти ОС_.pdf
т. 4 - Прекратяване на договор за концесия на яз_. Ястребово_.pdf т. 4 - Прекратяване на договор за концесия на яз_. Ястребово_.pdf
т. 5 - Допълнение на Програма за управление на имоти ОС за 2018 г_._.pdf т. 5 - Допълнение на Програма за управление на имоти ОС за 2018 г_._.pdf
т. 6 - Определяне на наемна цена на яз_. Ястребово_.pdf т. 6 - Определяне на наемна цена на яз_. Ястребово_.pdf
т. 7- Одобряване на обща численост и структура на ОА_.pdf т. 7- Одобряване на обща численост и структура на ОА_.pdf
т. 8 - Увеличаване капацитета на услугата Домашен социален патронаж_.pdf т. 8 - Увеличаване капацитета на услугата Домашен социален патронаж_.pdf
т. 9 - Приемане на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населелението _.pdf т. 9 - Приемане на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населелението _.pdf
т. 10 - Изменение на Наредба №5 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по управление и разпореждане с общиснко имущество_.pdf т. 10 - Изменение на Наредба №5 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по управление и разпореждане с общиснко имущество_.pdf
т. 11- Отчет за получените командировъчни пари за третото тримесечие на 2018 г_._.pdf т. 11- Отчет за получените командировъчни пари за третото тримесечие на 2018 г_._.pdf
т. 12 - Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси на ОбС Опан_.pdf т. 12 - Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси на ОбС Опан_.pdf
т.13 - Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Опан _.pdf т.13 - Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Опан _.pdf
т.14 - Отмяна на текстове в Наредба №14 за регистрацията, стопанисването и контрол на кучетата на територията на община Опан_.pdf т.14 - Отмяна на текстове в Наредба №14 за регистрацията, стопанисването и контрол на кучетата на територията на община Опан_.pdf
т.15 - Предоставяне за ползване на имоти - полски пътища и напоителни канали_.pdf т.15 - Предоставяне за ползване на имоти - полски пътища и напоителни канали_.pdf
т. 16 - Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf т. 16 - Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf
т. 17- Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf т. 17- Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация