04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 27.01.2021 Г. ОТ 09,30 ЧАСА В ЗАЛА № 1

Файлове:

т.1 Промяна в състава на постоянните комисии към ОбС Опан_.pdf т.1 Промяна в състава на постоянните комисии към ОбС Опан_.pdf
т.2 Актуализация на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020г_._compressed_.pdf т.2 Актуализация на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020г_._compressed_.pdf
т.3 Утвърждаване план сметка за приходите и  разходите на  средствата от таксата за  битови отпадъци за 2021_.pdf т.3 Утвърждаване план сметка за приходите и разходите на средствата от таксата за битови отпадъци за 2021_.pdf
т.4 Определяне на  размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметовете на кметствата в община Опан от 01_.01_.2021г_.pdf т.4 Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметовете на кметствата в община Опан от 01_.01_.2021г_.pdf
т.5 Отчет на кмета на община Опан за изпълнение актовете на Общински съвет-Опан, за второто шестмесечие на 2020г_.pdf т.5 Отчет на кмета на община Опан за изпълнение актовете на Общински съвет-Опан, за второто шестмесечие на 2020г_.pdf
т.6 Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020г_.pdf т.6 Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020г_.pdf
т.7 Програма ОС 2021г_. (1)_.pdf т.7 Програма ОС 2021г_. (1)_.pdf
т.8 Отчет МКБППМН 2020_.pdf т.8 Отчет МКБППМН 2020_.pdf
т.9 Доклад за изпълнението на планът за действие за изпълнение на интеграционните политики за 2020г_.pdf т.9 Доклад за изпълнението на планът за действие за изпълнение на интеграционните политики за 2020г_.pdf
т.10 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Опан_.pdf т.10 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Опан_.pdf
т.11 Кандидатстване с проекто предложение Патронажна грижа + в община Опан, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ БГ05М9ОР001-6_.pdf т.11 Кандидатстване с проекто предложение Патронажна грижа + в община Опан, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ БГ05М9ОР001-6_.pdf
т.12 Даване мандат   кмет на община Опан за участие и гласуване в Извънредно Общо Събрание на акционерите УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ_.СТОЯН КИРКОВИЧ АД- СТАРА ЗАГОРА_.pdf т.12 Даване мандат кмет на община Опан за участие и гласуване в Извънредно Общо Събрание на акционерите УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ_.СТОЯН КИРКОВИЧ АД- СТАРА ЗАГОРА_.pdf
т.13 Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ по ПУПна с_.Ястребово,община Опан_.pdf т.13 Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ по ПУПна с_.Ястребово,община Опан_.pdf
т.14 Предаваемо място с_.Опан (1)_.pdf т.14 Предаваемо място с_.Опан (1)_.pdf
т.16 Продажба на вещи-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Опан през 2021_.pdf т.16 Продажба на вещи-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Опан през 2021_.pdf
т. 15 - Предложение - Продажба на вещи-частна общинска собственост_.docx т. 15 - Предложение - Продажба на вещи-частна общинска собственост_.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация