04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 26.07.2023 г. ОТ 9,00 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

1.Предложение - отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС на Община Опан към 30_.06_.2023_.pdf 1.Предложение - отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС на Община Опан към 30_.06_.2023_.pdf
1.1 Доклад към отчета за касово изпълнение на бюджета_.pdf 1.1 Доклад към отчета за касово изпълнение на бюджета_.pdf
1.2 Отчет за касово изпълнение-Приложение 1-приходи_.pdf 1.2 Отчет за касово изпълнение-Приложение 1-приходи_.pdf
1.3 Отчет за касовото изпълнение-Приложение 1-Разходи_.pdf 1.3 Отчет за касовото изпълнение-Приложение 1-Разходи_.pdf
1.4 Сметки за средства от ЕС на бенефициенти_.pdf 1.4 Сметки за средства от ЕС на бенефициенти_.pdf
1.5 Разчет за финансиране на капиталови разходи - Приложение 3_.pdf 1.5 Разчет за финансиране на капиталови разходи - Приложение 3_.pdf
2.Предложение - Допълнение на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023г_.pdf 2.Предложение - Допълнение на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023г_.pdf
2.1_. Актове за частна общинска собственост_.pdf 2.1_. Актове за частна общинска собственост_.pdf
3.Предложение - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Опан за период 2023г_.-2025г_._.pdf 3.Предложение - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Опан за период 2023г_.-2025г_._.pdf
3.1_. Резюме на краткосрочната програма_.pdf 3.1_. Резюме на краткосрочната програма_.pdf
4. Предложение -  Включването на СУ Христо Ботев с_.Опан в списъка на средищните училища и списъка на защитените училища_.pdf 4. Предложение - Включването на СУ Христо Ботев с_.Опан в списъка на средищните училища и списъка на защитените училища_.pdf
5. Предложение - Допускане на изключение от минималния брой ученици и сливане на класове за учебната 2023-2024 г_. в СУ Христо Ботев с_. Опан_.pdf 5. Предложение - Допускане на изключение от минималния брой ученици и сливане на класове за учебната 2023-2024 г_. в СУ Христо Ботев с_. Опан_.pdf
5.1_. Мотивирано искане от СУ Христо Ботев с_. Опан_.pdf 5.1_. Мотивирано искане от СУ Христо Ботев с_. Опан_.pdf
6.Предложение - Приготвяне на храна за учениците от СУ Христо Ботев с_.Опан от Домашен социален патронаж с_.Опан през учебната 2023-2024г_.pdf 6.Предложение - Приготвяне на храна за учениците от СУ Христо Ботев с_.Опан от Домашен социален патронаж с_.Опан през учебната 2023-2024г_.pdf
7.Предложение -Превоз на деца и ученици по четири марширута в община Опан за собствена сметка през учебната 2023-2024г_.pdf 7.Предложение -Превоз на деца и ученици по четири марширута в община Опан за собствена сметка през учебната 2023-2024г_.pdf
8.Предложение - Включване на Детска градина Изворче с_.Бял извор в списъка на защитени Детски градини и в списъка на средищни Детски градини_.pdf 8.Предложение - Включване на Детска градина Изворче с_.Бял извор в списъка на защитени Детски градини и в списъка на средищни Детски градини_.pdf
9.Предложение -Продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в общ_. опан през 2023г_.pdf 9.Предложение -Продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в общ_. опан през 2023г_.pdf
9.1_.Актове и скици за частна общинска собственост_.pdf 9.1_.Актове и скици за частна общинска собственост_.pdf
10.Предложение - Промяна от ПОС в ЧОС-ДГ с_.Бяло поле_.pdf 10.Предложение - Промяна от ПОС в ЧОС-ДГ с_.Бяло поле_.pdf
10.1_. Актове за публична общинска собственост_.pdf 10.1_. Актове за публична общинска собственост_.pdf
11. Предложение - Провеждане на извънредно общ_. събр_. на акционерите на унив_. многопрофилна болница за акт_. лечение проф_. д-р Стоян Киркович АД свикано на 09_.08_.2023г_.pdf 11. Предложение - Провеждане на извънредно общ_. събр_. на акционерите на унив_. многопрофилна болница за акт_. лечение проф_. д-р Стоян Киркович АД свикано на 09_.08_.2023г_.pdf
12.Предложение - Разрешаване изработването на проекти за ОУП и ПУП-ПЗ на ПИ по КККР на село Ястребово, община Опан, област Стара Загора_.pdf 12.Предложение - Разрешаване изработването на проекти за ОУП и ПУП-ПЗ на ПИ по КККР на село Ястребово, община Опан, област Стара Загора_.pdf
12.1_.Заявление за издаване на разрешение-предписание за възлагане изработването на подробен устройствен план_.pdf 12.1_.Заявление за издаване на разрешение-предписание за възлагане изработването на подробен устройствен план_.pdf
13. Прекратяване чрез покупко-продажба_.pdf 13. Прекратяване чрез покупко-продажба_.pdf
13.1 Заявления_.pdf 13.1 Заявления_.pdf
13.2 Акт 1023,Данъчна оценка, скица_.pdf 13.2 Акт 1023,Данъчна оценка, скица_.pdf
13.3 Акт 1022, Данъчна оценка, Скица_.pdf 13.3 Акт 1022, Данъчна оценка, Скица_.pdf
13.4 Удостоверения_.pdf 13.4 Удостоверения_.pdf
13.5 Нотариален акт_.pdf 13.5 Нотариален акт_.pdf
13.6 Договори за покупко - продажба_.pdf 13.6 Договори за покупко - продажба_.pdf
т.14 Предложение-съгласие учредяване право строеж_.pdf т.14 Предложение-съгласие учредяване право строеж_.pdf
т.14_.1 Акт 1020 скица_.pdf т.14_.1 Акт 1020 скица_.pdf
т.14_.2 Акт 1021 скица_.pdf т.14_.2 Акт 1021 скица_.pdf
т.15 Предложение -подпомагане на засегнати от булята_.pdf т.15 Предложение -подпомагане на засегнати от булята_.pdf
т.16 Предложение-кандидатстване ФСЗ_.pdf т.16 Предложение-кандидатстване ФСЗ_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация