04101 / 22 60 opan@mail.bg

Внесени материали за заседаниe на постоянните комисии насроченo за 25.01.2019 г. от 10,00 часа в зала № 15

Файлове:

т. 1 - Актуализация на бюджета на общ_. Опан за четвъртото тримесечие на 2018г_.pdf т. 1 - Актуализация на бюджета на общ_. Опан за четвъртото тримесечие на 2018г_.pdf
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.docx АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.docx
Pril_1_Akt_8_2018.xls Pril_1_Akt_8_2018.xls
Pril_2_Akt_CEC_8_2018.xls Pril_2_Akt_CEC_8_2018.xls
т. 2 - Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост за 2018 г_.pdf т. 2 - Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост за 2018 г_.pdf
programa-os_2019.docx programa-os_2019.docx
т. 3 - Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г_.pdf т. 3 - Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г_.pdf
Pril-1-TBO-2019.xlsx Pril-1-TBO-2019.xlsx
т. 4 - Утвърждаване план-сметка за приходите и разходите на средствата от таксата за ТБО за 2019 г_.pdf т. 4 - Утвърждаване план-сметка за приходите и разходите на средствата от таксата за ТБО за 2019 г_.pdf
т. 6 - Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община и кметове на кметствата в общ_. Опан _.pdf т. 6 - Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община и кметове на кметствата в общ_. Опан _.pdf
т. 7 - Отчет на кмета на община Опан за изпълнение актовете на ОбС за второто полугодие на 2018 г_.pdf т. 7 - Отчет на кмета на община Опан за изпълнение актовете на ОбС за второто полугодие на 2018 г_.pdf
т. 8 - Доклад_.docx т. 8 - Доклад_.docx
т. 8 - Предложение_.pdf т. 8 - Предложение_.pdf
т. 9 - Отчет за получените комъндировъчни пари от кмета на общ_. Опан за четвъртото тримесечие на 2018 г_.pdf т. 9 - Отчет за получените комъндировъчни пари от кмета на общ_. Опан за четвъртото тримесечие на 2018 г_.pdf
т. 10 - Разрешаване  учредяване на възмездно право на прокарване през имот- ПОС_.pdf т. 10 - Разрешаване учредяване на възмездно право на прокарване през имот- ПОС_.pdf
т. 11 - Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот - ПОС за нуждите на ОДБХ - гр_. Стара Загора_.pdf т. 11 - Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот - ПОС за нуждите на ОДБХ - гр_. Стара Загора_.pdf
т. 12 - Одобряване на инвестиция финансирана от ВиК - гр_. Стара Загора_.pdf т. 12 - Одобряване на инвестиция финансирана от ВиК - гр_. Стара Загора_.pdf
т. 13 - Одобряване на ПУП за обект изграждане на оптични отклонения от опорна мрежа в с_. Опан_.pdf т. 13 - Одобряване на ПУП за обект изграждане на оптични отклонения от опорна мрежа в с_. Опан_.pdf
т. 14 - Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот ПОС с_. Средец_.pdf т. 14 - Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот ПОС с_. Средец_.pdf
т. 15 - Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху преместваем обект в с_. Средец_.pdf т. 15 - Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху преместваем обект в с_. Средец_.pdf
т. 17 - Определяне на представител на ОбС в наблюдателна комисия при ОбС Опан_.pdf т. 17 - Определяне на представител на ОбС в наблюдателна комисия при ОбС Опан_.pdf
т. 16 - Отчет за дейността на ОбС Опан и неговите ПК за юли- декември 2018г_.pdf т. 16 - Отчет за дейността на ОбС Опан и неговите ПК за юли- декември 2018г_.pdf
т. 18 - Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf т. 18 - Молба за отпускане на еднократна финансова помощ_.pdf
т. 5 - Приемане бюджета на община Опан за 2019 г_.pdf т. 5 - Приемане бюджета на община Опан за 2019 г_.pdf
DOKLAD_2019.doc DOKLAD_2019.doc
Pril_11_Protokol_PObs_2019.docx Pril_11_Protokol_PObs_2019.docx
Pril_10_AKT_TBP_2019_2021.xls Pril_10_AKT_TBP_2019_2021.xls
Pril_09_Saldo-2018.xls Pril_09_Saldo-2018.xls
Pril_07_nov-dalg_2019.xls Pril_07_nov-dalg_2019.xls
Pril_08_Grafik-razplashtane_2019.xls Pril_08_Grafik-razplashtane_2019.xls
Pril_02_RAZHODI_2019.xls Pril_02_RAZHODI_2019.xls
Pril_06_Plan-smetka_IBSF-3_2019.xls Pril_06_Plan-smetka_IBSF-3_2019.xls
Pril_01_prihody_2019.xls Pril_01_prihody_2019.xls
Pril_03_KR_2019.xls Pril_03_KR_2019.xls
Pril_05_Spsak-slujiteli-2019.doc Pril_05_Spsak-slujiteli-2019.doc
Pril_04_zaplati_2019.xls Pril_04_zaplati_2019.xls
OPAC OK Solvit Дискриминация