04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 21.02.2020 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАЛА № 15

Файлове:

Даване мандат на кмета на община Опан за участие.pdf Даване мандат на кмета на община Опан за участие.pdf
Оценка УПИ XV, кв.19 по ПУП на с_. Ястребово, община Опан_.pdf Оценка УПИ XV, кв.19 по ПУП на с_. Ястребово, община Опан_.pdf
УПИ XV, кв.19 по ПУП на с_. Ястребово, община Опан_.pdf УПИ XV, кв.19 по ПУП на с_. Ястребово, община Опан_.pdf
Предложение читалище с. Кравино_.pdf Предложение читалище с. Кравино_.pdf
Предложение - Отмяна на Решение 46 от 29.01_.2020г_._.pdf Предложение - Отмяна на Решение 46 от 29.01_.2020г_._.pdf
Заповеди отмяна областен управител.pdf Заповеди отмяна областен управител.pdf
Предложение - изменение и допълнение на Наредба 7на ОбС-Опан.pdf Предложение - изменение и допълнение на Наредба 7на ОбС-Опан.pdf
УПИ XVII, кв. 34 по ПУП на с_. Пъстрен_.pdf УПИ XVII, кв. 34 по ПУП на с_. Пъстрен_.pdf
Предложение - Отмяна на Решение 45 от 29.01_.2020г_._.pdf Предложение - Отмяна на Решение 45 от 29.01_.2020г_._.pdf
Предложение - даване съгласие за удължаване срока за погасяване.pdf Предложение - даване съгласие за удължаване срока за погасяване.pdf
Предложение - Даване мандат на Кмета на община Опан за участие.pdf Предложение - Даване мандат на Кмета на община Опан за участие.pdf
Предложение продабжа на имоти ЧОС.pdf Предложение продабжа на имоти ЧОС.pdf
Средносрочна прогноза за местните дейности на община Опан през .pdf Средносрочна прогноза за местните дейности на община Опан през .pdf
Предложение - Одобряване на средносрочна прогноза за местните д.pdf Предложение - Одобряване на средносрочна прогноза за местните д.pdf
Изменение и допълнение на Решение №373.pdf Изменение и допълнение на Решение №373.pdf
Допълнение на програмата за управление и разпореждане  с имоти.pdf Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти.pdf
Участие на община Опан в организации и обединения.pdf Участие на община Опан в организации и обединения.pdf
Удостоверение наличие или липса на задължения.pdf Удостоверение наличие или липса на задължения.pdf
Епикриза.pdf Епикриза.pdf
Молба за еднократна финансова помощ.pdf Молба за еднократна финансова помощ.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация