04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 16.12.2021 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №1

Файлове:

т.1 Предложение актуализация_.doc т.1 Предложение актуализация_.doc
т.1_.1 Pril_1_Akt_KR_7_2021_.xls т.1_.1 Pril_1_Akt_KR_7_2021_.xls
т.1_.2 Pril_2_Akt_7_2021_.xls т.1_.2 Pril_2_Akt_7_2021_.xls
т.1_.3 Pril_3_Akt_Кметства_.xlsx т.1_.3 Pril_3_Akt_Кметства_.xlsx
т.1_.4 Pril_4_Akt_CEC_7_2021_.xls т.1_.4 Pril_4_Akt_CEC_7_2021_.xls
т 1.5 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА_.docx т 1.5 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА_.docx
T.2 Изменение на Наредба №7-2021_.docx T.2 Изменение на Наредба №7-2021_.docx
т.3 Предоставяне за ползване на общински имоти -полски пътища и канали 2021_.docx т.3 Предоставяне за ползване на общински имоти -полски пътища и канали 2021_.docx
т.3 Материали-ППК_.pdf т.3 Материали-ППК_.pdf
т.4 ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ-ОПАН_.docx т.4 ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ-ОПАН_.docx
т.4 Акт за собственост №943_.pdf т.4 Акт за собственост №943_.pdf
т.5 Уреж_. регулационни отнош_.с_.Пъстрен_.doc т.5 Уреж_. регулационни отнош_.с_.Пъстрен_.doc
т.5_.1 молба_.pdf т.5_.1 молба_.pdf
т.5_.2 нот_.акт_.pdf т.5_.2 нот_.акт_.pdf
т.5_.3 Скица_.pdf т.5_.3 Скица_.pdf
т.5_.4 Данъчна оценка_.pdf т.5_.4 Данъчна оценка_.pdf
т.6 ТЕРАМИС - одобряване ПУП -ПП_.doc т.6 ТЕРАМИС - одобряване ПУП -ПП_.doc
т.6 Заявление_.pdf т.6 Заявление_.pdf
т.7 Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори за 2021 година_.doc т.7 Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори за 2021 година_.doc
т.7 Приложение Годишен отчет_.doc т.7 Приложение Годишен отчет_.doc
т.8_.1 Оценка ОПР ОПАН_.pdf т.8_.1 Оценка ОПР ОПАН_.pdf
т.11 Прекратяване сграда_.docx т.11 Прекратяване сграда_.docx
т.8 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОбЩС Опан ПО_.doc т.8 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОбЩС Опан ПО_.doc
т.12 Молба за еднократна помощ_.pdf т.12 Молба за еднократна помощ_.pdf
т.9 Отмяна на Решение № 191-29_.09_.2021 г_. на ОбС Опан и създавануе на Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на Община Опан_.pdf т.9 Отмяна на Решение № 191-29_.09_.2021 г_. на ОбС Опан и създавануе на Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на Община Опан_.pdf
т.10 Предложение Годишна програма за дейността на народните читалища в община Опан за 2022 г_._.pdf т.10 Предложение Годишна програма за дейността на народните читалища в община Опан за 2022 г_._.pdf
10.1 с_. Опан_.pdf 10.1 с_. Опан_.pdf
10.2 с_. Бяло поле_.pdf 10.2 с_. Бяло поле_.pdf
10.3 с_. Кравино_.pdf 10.3 с_. Кравино_.pdf
10.4 с_. Княжевско_.pdf 10.4 с_. Княжевско_.pdf
10.5 с_. Венец_.pdf 10.5 с_. Венец_.pdf
10.6 с_. Васил Левски_.pdf 10.6 с_. Васил Левски_.pdf
10.7 с_. Средец_.pdf 10.7 с_. Средец_.pdf
10.8 с_. Ястребово_.pdf 10.8 с_. Ястребово_.pdf
10.9 с_. Бял извор_.pdf 10.9 с_. Бял извор_.pdf
10.10 с_. Пъстрен_.pdf 10.10 с_. Пъстрен_.pdf
10.11 с_. Столетово_.pdf 10.11 с_. Столетово_.pdf
Промени в Приложение 1 към Наредба 7.pdf Промени в Приложение 1 към Наредба 7.pdf
Промени в текста на Наредба 7.pdf Промени в текста на Наредба 7.pdf
Проект за измен.и доп_._Наредба 7_2021_.pdf Проект за измен.и доп_._Наредба 7_2021_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация