04101 / 22 60 opan@mail.bg

ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИE НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НАСРОЧЕНO ЗА 11.12.2023 г. ОТ 9,30 ЧАСА В ЗАЛА №15

Файлове:

т.1 Актуализация на бюджета на община Опан за III тримесечие 2023г_._.pdf т.1 Актуализация на бюджета на община Опан за III тримесечие 2023г_._.pdf
т. 1_.1 Пояснения към актуализацията на бюджета към 30_.09_.2023г_._.pdf т. 1_.1 Пояснения към актуализацията на бюджета към 30_.09_.2023г_._.pdf
т. 1_.2 Актуализация - приходи_.pdf т. 1_.2 Актуализация - приходи_.pdf
т. 1_.3_.1 Актуализация - разходи_.pdf т. 1_.3_.1 Актуализация - разходи_.pdf
т. 1_.3_.2 Актуализация - разходи_.pdf т. 1_.3_.2 Актуализация - разходи_.pdf
т. 1_.4 Актуализация на разчета за сметките за средствата от ЕС към 30_.09_.2023г_.pdf т. 1_.4 Актуализация на разчета за сметките за средствата от ЕС към 30_.09_.2023г_.pdf
т. 2 Актуализацияна бюджета на общ Опан за 2023г_._.pdf т. 2 Актуализацияна бюджета на общ Опан за 2023г_._.pdf
т. 2_.1 Пояснения към актуализацията на бюджета за 2023г_.pdf т. 2_.1 Пояснения към актуализацията на бюджета за 2023г_.pdf
т. 2_.2 Актуализация капиталови разходи_.pdf т. 2_.2 Актуализация капиталови разходи_.pdf
т. 2_.3 Актуализация приходи_.pdf т. 2_.3 Актуализация приходи_.pdf
т. 2_.4_.1 Актуализация разходи_.pdf т. 2_.4_.1 Актуализация разходи_.pdf
т. 2_.4_.2 Актуализация разходи_.pdf т. 2_.4_.2 Актуализация разходи_.pdf
т. 2_.5 Актуализация на разчета за сметките за средствата от ЕС _.pdf т. 2_.5 Актуализация на разчета за сметките за средствата от ЕС _.pdf
т. 3 Разрешаване учредяване право на прокарване и право на преминаване през имот общинска собственос_.pdf т. 3 Разрешаване учредяване право на прокарване и право на преминаване през имот общинска собственос_.pdf
т. 3_.1 Акт 1027 от 02_.11_.2023г_._.pdf т. 3_.1 Акт 1027 от 02_.11_.2023г_._.pdf
т. 3_.2 Заявление, регистър на засегнатите имоти, специализирана план схема_.pdf т. 3_.2 Заявление, регистър на засегнатите имоти, специализирана план схема_.pdf
т.3_.3 Технически проект_.pdf т.3_.3 Технически проект_.pdf
т. 3_.4 Обяснителна записка_.pdf т. 3_.4 Обяснителна записка_.pdf
т. 3_.5 Предварителен договор_.pdf т. 3_.5 Предварителен договор_.pdf
т. 3_.6 Протокол от 15_.11_.2023г_._.pdf т. 3_.6 Протокол от 15_.11_.2023г_._.pdf
т.4 Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Средец_.pdf т.4 Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП с_. Средец_.pdf
т. 4_.1 Заявление, задание скица_.pdf т. 4_.1 Заявление, задание скица_.pdf
т. 4_.2 Акт 114 от 08_.05_.2002г_. за общинска собственост_.pdf т. 4_.2 Акт 114 от 08_.05_.2002г_. за общинска собственост_.pdf
т. 5 Даване съгласие за промяна на начин на трайно ползване на имоти публична общинска с_. Бял извор_.pdf т. 5 Даване съгласие за промяна на начин на трайно ползване на имоти публична общинска с_. Бял извор_.pdf
т. 5_.1 Становище_.pdf т. 5_.1 Становище_.pdf
т. 5_.2 Скици на поземлени имоти с_. Бял извор_.pdf т. 5_.2 Скици на поземлени имоти с_. Бял извор_.pdf
т. 5_.3 Актове за публично общинска собственост_.pdf т. 5_.3 Актове за публично общинска собственост_.pdf
т. 6 Предоставяне на имоти земеделски земи определени по реда на чл_. 37в, ал_.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024г_._.pdf т. 6 Предоставяне на имоти земеделски земи определени по реда на чл_. 37в, ал_.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024г_._.pdf
т. 7 Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на общ_. Опан и кметовете на кметства _.pdf т. 7 Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на общ_. Опан и кметовете на кметства _.pdf
т. 8 Определяне на представител на Общински съвет Опан в Областния съвет за развитие_.pdf т. 8 Определяне на представител на Общински съвет Опан в Областния съвет за развитие_.pdf
т. 9 Даване съгласие Председателя ба ОС Опан да членува в Националната асоциация на председателите _.pdf т. 9 Даване съгласие Председателя ба ОС Опан да членува в Националната асоциация на председателите _.pdf
т. 10 Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в Плана за земеразделяне_.pdf т. 10 Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в Плана за земеразделяне_.pdf
т. 10_.1 Писма от Министерството на земеделието и храните_.pdf т. 10_.1 Писма от Министерството на земеделието и храните_.pdf
т. 11 Утвърждаване на Декларации за несъвместимост по чл_. 49, ал_.1, т_.1 и т_.3 от ЗПК_.pdf т. 11 Утвърждаване на Декларации за несъвместимост по чл_. 49, ал_.1, т_.1 и т_.3 от ЗПК_.pdf
т. 11_.1 Декларации по чл_. 49, ал_.1, т_.1 и т_.3_.pdf т. 11_.1 Декларации по чл_. 49, ал_.1, т_.1 и т_.3_.pdf
т. 12 Приемане на годишна програма за дейността на народните читалища в общ_. Опан_.pdf т. 12 Приемане на годишна програма за дейността на народните читалища в общ_. Опан_.pdf
т. 12_.1 НЧ Саморазвитие-1928г с_. Кравино_.pdf т. 12_.1 НЧ Саморазвитие-1928г с_. Кравино_.pdf
т. 12_.2 НЧ  Възраждане - 1928г с_. Бял Извор_.pdf т. 12_.2 НЧ Възраждане - 1928г с_. Бял Извор_.pdf
т. 12_.3 НЧ Светлина Столетово - 2019г с_. Столетово_.pdf т. 12_.3 НЧ Светлина Столетово - 2019г с_. Столетово_.pdf
т. 12_.4 НЧ Марко Ганчев -2016г с Ястребово_.pdf т. 12_.4 НЧ Марко Ганчев -2016г с Ястребово_.pdf
т. 12_.5 НЧ Даньо Василев -1925г с Ястребово_.pdf т. 12_.5 НЧ Даньо Василев -1925г с Ястребово_.pdf
т. 12_.6 НЧ Пробуда -1925г с Бяло поле_.pdf т. 12_.6 НЧ Пробуда -1925г с Бяло поле_.pdf
т. 12_.7 НЧ Захарий Княжевски - 1931г с Княжевско_.pdf т. 12_.7 НЧ Захарий Княжевски - 1931г с Княжевско_.pdf
т. 12_.8 НЧ Васил Левски -1924г с Венец_.pdf т. 12_.8 НЧ Васил Левски -1924г с Венец_.pdf
т. 12_.9 НЧ Христо Ботев - 1927г с_. Пъстрен_.pdf т. 12_.9 НЧ Христо Ботев - 1927г с_. Пъстрен_.pdf
т. 12_.10 НЧ Димитър Ангелов - 1932г с Васил Левски_.pdf т. 12_.10 НЧ Димитър Ангелов - 1932г с Васил Левски_.pdf
т. 12_.11 НЧ Развитие - 1912г с_. Опан_.pdf т. 12_.11 НЧ Развитие - 1912г с_. Опан_.pdf
т. 12_.12 НЧ Самообразование - 1921г с Средец_.pdf т. 12_.12 НЧ Самообразование - 1921г с Средец_.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация