04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан

ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

С Решение № 235 по Протокол №36 от 17.02.15 г.  ОбС Опан, дава съгласие, община Опан да участва във Фонд „Общинска солидарност“, който е целева дейност към НСОРБ, чиято цел е междуобщинска подкрепа, пострадалите общини да бъдат подпомогнати финансово за разплащане на първоетапни разходи и за неотложни аварийни действия.

 

Участието във Фонда е на доброволен принцип – на основание Решение на общинския съвет. Набирането на средства във Фонда се извършва чрез встъпителна еднократна, внесена през 2015 г. и ежегодни вноски /не по малко от 300 лева на година/ от участващите общини.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на общински съвет Опан да:

 

РЕШИ:

 

 На  основане чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 ЗМСМА и относно чл.31 ал. 6 от Устава на НСОРБ.

 

 1. Определя годишна вноска за 2016 г. в размер на 300,00 /триста/лв..
 1. Упълномощава инж. Генчо Донев Колев, кмет на община Опан за представител на община Опан в общото събрание на Фонда.
 2. Възлага на кмета на общината да:
  1. Внесе определените в т. 1 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за устройството и дейността му.
  2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му.
  3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т.3.2.
  4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в правилника срокове.

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация