04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Община Опан и Председателя на Общински съвет Опан

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН

 

 

 

                                                                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан

 

ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари от Кмета на Община Опан и Председателя на Общински съвет Опан

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Съгласно  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет одобрява отчета за изразходваните командировъчни разходи на Кмета на общината и Председателя на ОбС Опан, за първото тримесечие на 2016 година.

 

Предвид гореизложеното предлагам на общински съвет Опан да

 

 

РЕШИ:

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

  1. Одобрява получените от Генчо Донев Колев – кмет на община Опан, командировъчни пари в размер на 261,00 лв. за първо тримесечие на 2016 година.
  2. Одобрява получените от Румяна Янева Динева – председател на ОбС Опан, командировъчни пари в размер на 161,00 лв. за първо тримесечие на 2016 година.

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация