04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Изменение на Решение №39 по протокол №4/29.01.2016 г. на ОбС Опан.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН

 

                                                              ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан

  • Изменение на Решение №39 по протокол №4/29.01.2016 г. на ОбС Опан.

           

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Настоящето предложение за изменение на Решение №39 по протокол №4 от 29.01.2016 г. на ОбС Опан, се налага във връзка с определяне на стойност вместо процент в съответните точки от Решение №39 от 29.01.2016 г.

Било:

„11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.“

„12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.“

Става:

„11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 1 665 000 лв.“

„12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 2 100 000 лв.“

 

Предвид гореизложеното предлагам на общински съвет Опан да

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.3, т.1 и т.2, и във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Опан

§1. В Решение №39 по протокол №4 от 29.01.2016 г. на Общински съвет Опан се правят следните изменения:

  1. Точка 11 се изменя така:

„11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 1 665 000 лв.“

 

  1. Точка 12 се изменя така:

„12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 2 100 000 лв.“

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация