04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан, ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 7 на ОбС Опан.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 7 на ОбС Опан.

        

Уважаеми дами и господа общински съветници ,

Настоящето предложение за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опан обхваща нормите, регламентиращи определянето на размерите на такса  в раздел ІІІ,  касаещ ползването на социални услуги.

В изпълнение разпоредбата на чл.9 и във връзка с чл.8 ал. (1), ал. (6)  от Закона за местните данъци и такси, Наредба № 7 на ОбС Опан, регламентира не само приходната част от бюджета й. В своята си същност, в нея ясно са посочени  цените на таксите  и услугите, които в голямата си част са отражение на икономическата и социалната  политика на общинските органи за управление.  В Наредбата за ползването на социални услуги в чл. 27, ал.1 е регламентирано, че ветераните от войните ползват намаление от предоставената услуга на ДСП в размер до 30% от размера на пенсията им. Тъй като през последните години минималната пенсия за страната се повиши, то реално тези лица вече плащат пълния размер на храната.  В тази си част Наредбата вече не осигурява замисъла на социалната политика на Общината, който е бил заложен при приемането й. 

В тази връзка и в навечерието на 9 май /ден на победата над хитлеризма/ в знак на признателност, ние ще поднесем цветя и ще сведем глава към загиналите на бойните полета, но наред с това не трябва да забравяме и тези които оцеляха и също така трябва да получат нашата благодарност. Малкото което можем да направим като ръководство за тези хора на преклонна възраст е да им осигурим безплатна храна до края на живота им посредством  социалната услуга Домашен Социален Патронаж.

 

Предвид гореизложеното предлагам на общински съвет Опан да

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ

  1. Правим следното изменение на Наредба №7 на ОбС Опан за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опан:
  2. В чл. 27 ал.1 „а ветераните от войните – не повече от тридесет на сто от получаваната от тях пенсия без добавките към нея“, се заменя с „разхода за ветераните от войните, е за сметка на общинският бюджет“.

 

  1. Промените в Наредба №7 на ОбС Опан влизат в сила от 01.05.2016 г.

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация