04101 / 22 60 opan@mail.bg

Внесени материали и становища в ОбС

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН   ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“…