04101 / 22 60 opan@mail.bg

Внесени материали и становища в ОбС

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ЖЕКО ЖЕКОВ – ОПРЕДЕЛЕН ДА ЗАМЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.04.16 г. ДО 22.04.16 г. ОТНОСНО: Обсъждане на върнато от областен Управител, Решение №59/30.03.2016 г. на ОбС Опан

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ ИНЖ. ЖЕКО ЖЕКОВ – ОПРЕДЕЛЕН ДА ЗАМЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.04.16 г. ДО…

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на УНИВЕРСИСТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ АД – СТАРА ЗАГОРА, С ЕИК:123535874

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН   ОТНОСНО: Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите…

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН   ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Генчо Колев – Кмет на община Опан ОТНОСНО: Участие на община Опан във Фонд „Общинска солидарност“…