04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

OPAC OK Solvit Дискриминация