04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ЖЕКО ЖЕКОВ – ОПРЕДЕЛЕН ДА ЗАМЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.04.16 г. ДО 22.04.16 г. ОТНОСНО: Обсъждане на върнато от областен Управител, Решение №59/30.03.2016 г. на ОбС Опан

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОПАН

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ ИНЖ. ЖЕКО ЖЕКОВ – ОПРЕДЕЛЕН ДА ЗАМЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.04.16 г. ДО 22.04.16 г.

 

 

ОТНОСНО: Обсъждане на върнато от областен Управител, Решение №59/30.03.2016 г. на ОбС Опан

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Със своя заповед № АК–01–ЗД–127/13.04.25016 г. Областния управител на област Стара Загора, връща за ново разглеждане Решение №59/30.03.2016 г. в частта му късаеща чл.16, ал.2 от гласуваните изменения и допълнения на ПОДОбСНКВОА, като незаконосъобразна. Мотивите са свързани с определеното възнаграждение на Председателя на общинския Съвет, което е в размер на 50% от възнаграждението на кмета на общината при четири часа работен ден и петдневна работна седмица. Съгласно чл. 26 ал.1 от ЗМСМА, размера на възнаграждението на председателя на ОбС се определя пропорционално на продължителността на работното време и не може да бъде повече от 90% от възнаграждението на кмета. В изменението на правилника се предвижда председателя да изпълнява функциите си на четиричасов работен ден при петдневна работна седмица и следователно размерът на получаваното възнаграждение пропорционално следва да бъде 45% от възнаграждението на кмета. Това налага да се измени текста на чл. 16 ал.2 от Правилника, като цифрата 50% се изменя с 45%.

Предвид гореизложеното, предлагам ОбС да

 

РЕШИ:

На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА

 

  1. Чл.16 ал.2 от ПОДОбСНКВОА се изменя както следва: - Възнаграждението на Председателя на ОбС е 45% от възнаграждението на кмета на Общината, при 4 часов работен ден.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

/ИНЖ. ЖЕКО ЖЕКОВ/

 

OPAC OK Solvit Дискриминация