04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на УНИВЕРСИСТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ АД – СТАРА ЗАГОРА, С ЕИК:123535874

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОПАН

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

 

ОТНОСНО: Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на УНИВЕРСИСТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. СТОЯН КИРКОВИЧ АД – СТАРА ЗАГОРА, С ЕИК:123535874

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  на 18.05.2016 г. /сряда/, от 11,00 часа се свиква Редовно годишно Общо Събрание на акционерите на Многопрофилната болница при следния дневен ред:

 

 1. Промяна в капитала на дружеството в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕЮ 161PO0001/1.1-08/2010/, Неразделна част от рамково споразумение ЕЮ161PO0001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ – проект на Решение: Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
 2. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
 3.  Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – проект на Решение: Общо събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.
 5. Приемане на консолидиран доклад за дейността за 2015 г., – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.
 6. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността  за 2015 г., заверен от регистриран одитор.
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
 8. Избор на регистриран одитор за 2016 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.
 9. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.
 10. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
 11. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението за лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативния акт.
 12. Вземане на решение за изграждане на Университетски изследователски и клиничен център по онкология, който да е част от структурата на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора. – проект на Решение: Общото събрание упълномощава Съвета на директорите да пристъпи към изграждане на Университетски изследователски клиничен център по онкология, който да е чест от структурата на УМБАЛ.

 

В тази връзка е необходимо общинските съветници да приемат решение за избор на представител на общината в Общото събрание и даване на мандат за гласуване по изброените точки от дневния ред.

 

           Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет да

           

Р Е Ш И:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 1. Общински съвет Опан дава мандат на заместник кмета на община Опан - Иван Иванов, в качеството му на представител на общината да участва в Редовно годишно Общо Събрание на акционерите на „Университетска Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Стоян Киркович“ АД Стара Загора, свикано на 18.05.2016 г. /сряда/, от 11,00 часа и гласува решенията на Общото събрание по точки както следва:

 

1.    Промяна в капитала на дружеството в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕЮ 161PO0001/1.1-08/2010/, Неразделна част от рамково споразумение ЕЮ161PO0001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ – Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

2.    Промяна в Устава на дружеството –  Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

3.    Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Общо събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

4.    Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор –Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.

5.    Приемане на консолидиран доклад за дейността за 2015 г., – Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.

6.    Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. – Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността  за 2015 г., заверен от регистриран одитор.

7.    Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г. –  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

8.    Избор на регистриран одитор за 2016 г. – Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.

9.    Промяна в състава на съвета на директорите – Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

10.  Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

11.  Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението –Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението за лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативния акт.

12.  Вземане на решение за изграждане на Университетски изследователски и клиничен център по онкология, който да е част от структурата на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора. - Общото събрание упълномощава Съвета на директорите да пристъпи към изграждане на Университетски изследователски клиничен център по онкология, който да е чест от структурата на УМБАЛ.

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

/ИНЖ.ГЕНЧО КОЛЕВ/

OPAC OK Solvit Дискриминация