04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО:Разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/по КВС на село Ястребово, община Опан, област Стара Загора

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОПАН

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                            ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

 

ОТНОСНО:Разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/по КВС на село Ястребово, община Опан, област Стара Загора

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

             В общинска администрация е постъпило заявление с Вх. № 70–00–155 / 21. 03. 2016г. от „ПЛОД КОМЕРС“ ЕАД  с. Ястребово, ЕИК 123649098, представлявано от Богомил Любомиров Манчев – изпълнителен директор със седалище и адрес на управление село Ястребово, община Опан, област Стара Загора за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ на подобект: „Отводнителен канал за повърхностни и дъждовни води за оранжерии на „Плод Комерс“ЕАД в землището на село Ястребово, община Опан, област Стара Загора. Трасето на канала започва от ПИ 000123 и продължава успоредно на път І-5 до отточния канал на язовир с идентификатор 000216 по КВС на село Ястребово, а засегнатите от трасето на канала имоти са : ПИ №№ 000123, 000158, 000134, 000135, 000136, 000125, 000140, 000141, 000142, 000144 и 000216 по КВС на същото село.

         В тази връзка предлагам на Общински съвет да

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124a, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Опан:

 

         1.Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ на подобект:„Отводнителен канал за повърхностни и дъждовни води за оранжерии на „Плод Комерс“ ЕАД в землището на село Ястребово, община Опан, област Стара Загора. Трасето на канала започва от ПИ 000123 и продължава успоредно на път І-5 до отточния канал на язовир с идентификатор 000216 по КВС на село Ястребово, а засегнатите от трасето на канала имоти са : ПИ №№ 000123, 000158, 000134, 000135, 000136, 000125, 000140, 000141, 000142, 000144 и 000216 по КВС на същото село.

 

 

         2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия във връзка с настоящото решение.

 

 

 

 

С уважение

инж. ГЕНЧО  КОЛЕВ

Кмет на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация