04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОПАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

ОТНОСНО: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Предлагам Ви да включите към  Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г., Товарен автомобил Фолксваген транспортер Бордови с регистрационен номер СТ 7385 СР. Автомобилът е в изключително лошо техническо състояние - с блокирал двигател от 2009г., без акумулатор и изцяло негоден за употреба. Считам че не са оправдани разходите по запуване на нов двигател, както и разходите за основен ремонт и е целесъобразно да бъде включен в Програмата и да бъде предложен за продажба.

Горепосочения автомобил не е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Опан през 2016г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да:

 

Р Е Ш И :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и  във връзка с чл. 4, ал. 1,т. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет Опан за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г., Общински съвет Опан прие следното допълнение:

 

§1 В таблицата на т.2.4. към раздел 2 „Описание на вещи, които общината има намерение да предложи за продажба през 2016 г.“ се създават нова точка 4 със следния текст:

 

Вид

Състояние

 

4

Товарен автомобил Фолксваген транспортер Бордови

 

Негоден за експлоатация

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН 

/ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ/

OPAC OK Solvit Дискриминация