04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА СЕРВИТУТА ЗАСЯГАЩ ПИ 2.10 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЯЛО ПОЛЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОПАН

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ ИНЖ. ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

 

ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА СЕРВИТУТА ЗАСЯГАЩ ПИ 2.10 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЯЛО ПОЛЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

            В Община Опан постъпи заявление  № 70–00–292/30.07.2015г. от „Ай Си Джи Би“ АД гр. София за разрешаване на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура (Решение № 111/23.04.2013г. на Общински съвет Опан – Преминаване на трасе на газопровод Гърция – България през имоти – общинска собственост). Общински съвет Опан да даде своето съгласие за определяне размера на обезщетение на сервитута засягащ ПИ 2.10 в землището на село Бяло поле, община Опан, област Стара Загора.

 

            Във връзка с това, представям на Вашето внимание предложението на Комисия по чл. 210 на ЗУТ, назначена със Заповед № 3/05.01.2016г. и изменена със Заповед № 138/28.03.2016г.на Кмета на Община Опан:

 

№ на имот

Землище

Местност

НТП

Кат.

Площ на имота

Сервитут кв.м.

Р-р на обезщетение

2.10

Бяло поле

Дядо драма

нива

4

15,980

3579

8956,00

 

 

Във връзка с гореизложеното Предлагам на Общинския съвет да

 

Р Е Ш И :

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с Протокол от 18.04.2016 г. по чл. 210 от ЗУТ.

  1. Дава съгласие за размера на обезщетение на сервитута за преминаване на трасе на газопровод Гърция – България засягащ: ПИ 2.10 в землището на село Бяло поле, община Опан, област Стара Загора за следните имоти – частна общинска собственост:

 

№ на имот

Землище

Местност

НТП

Кат.

Площ на имота

Сервитут кв.м.

Р-р на обезщетение

2.10

Бяло поле

Дядо драма

нива

4

15,980

3579

8956,00

 

 

 

Общ размер на обезщетението – 8956,00 лв.

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на Община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация