04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Генчо Колев – Кмет на Община Опан ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОПАН ЗА 2016 ГОДИНА

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОПАН

 

 

                                                            П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Генчо Колев –  Кмет на Община Опан

 

ОТНОСНО:   АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОПАН ЗА 2016 ГОДИНА

           

            Дами и господа общински съветници,

 

            Актуализацията е във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал.4 от Наредба №8 на Общински съвет Опан за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Опан.

След изтичането на всяко тримесечие, кметът на общината представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети в резултат на извършените промени, наложени в резултат на изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, съгласно Приложение №1 и Приложение №2.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Опан да

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба № 8  на Общински съвет Опан за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Опан, Общински съвет Опан:

 

  1. Утвърждава актуализираното разпределение на промените в бюджета на Община Опан за първото тримесечие на 2016 година, съгласно Приложение №1.
  2. Утвърждава актуализираното разпределение на промените в разчета на средствата от Европейския съюз  на Община Опан първото тримесечие на 2016 година, съгласно Приложение №2.

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ :

инж. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на Община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация