04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към Договор №4 и Договор №5 от 2015г. за концесия на язовир „Опан -1“ и язовир „Ястребово“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОПАН

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

 

 

ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към Договор №4 и Договор №5 от 2015г. за концесия на язовир „Опан -1“ и язовир „Ястребово“

Уважаеми дами и господа общински съветници, с Ваше Решение № 73 по Протокол №6 от 30.03.2016г. на ОбС – Опан единодушно решихте да изменим  чл.3 ал.3 от Договорите за концесия на язовири „Опан – 1“ и „Ястребово“. С цел финализиране на процедурата по промяна на концесионните договори Ви представям следния проект на допълнително споразумение към договорите за концесия:

 

Предлагам Общински съвет Опан, да:

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Решение № 73 по Протокол №6 от 30.03.2016г. на ОбС – Опан, Общински съвет Опан реши:

  1.  

2. Одобрява допълнителното споразумение за изменение на  чл.3 ал.3 от договор №5 за концесия на язовир „Ястребово“.

3. Упълномощава Кмета на Община Опан да сключи допълнително споразумение с концесионерите на язовир „Опан – 1“ и Язовир „Ястребово“ и да изпълни дейностите в съответствие със Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите.

 

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН 

/ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ/

OPAC OK Solvit Дискриминация