04101 / 22 60 opan@mail.bg

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН ОТНОСНО: Продажба на вещи – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

                                                                     

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОПАН

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ ГЕНЧО ДОНЕВ КОЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН

 

 

ОТНОСНО: Продажба на вещи – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

           

Уважаеми дами и господа общински съветници, за автомобилите, които вече са амортизирани  или не рентабилни за ползване от общината е възложена и направена пазарна оценка за остатъчната стойност. Те са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г.

Предлагам да бъдат обявени за продажба чрез публично оповестен търг, при следните първоначални тръжни цени:

 

Наименование

Рег.№

Инвентарен №

Година на първа регистрация

Отчетна стойност

/лв./

Стойност

Нов

/лв./

Първоначална тръжна стойност

/лв./

1

Лек автомобил ВАЗ 21053(Лада)

СТ 7979 СР

170011266

10.1994

320.00

8500.00

320.00

2

Лек автомобил ВАЗ 21053(Лада)

СТ 5140 СА

170011265

01.1993

686.40

8500.00

370.00

3

Лек автомобил Тойота Авенсис  1,6 ВВТ-И

СТ 3581 ВМ

2050003

10.2005

8700.00

37250.00

2550.00

 

4

Товарен автомобил Фолксваген транспортер Бордови

СТ 7385 СР

170031264

01.1984

980.00

26600.00

450.00

 

 

 

            С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет Опан, да:

Р Е Ш И:

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.2 от Наредба № 2 на Общински съвет Опан за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Опан през 2016г., Общински съвет Опан реши:

1. Одобрява начални тръжни цени на вещи частна общинска собственост, както следва:

Наименование

Рег.№

Инвентарен №

Първоначална тръжна стойност

/лв./

1

Лек автомобил ВАЗ 21053(Лада)

СТ 7979 СР

170011266

320.00

2

Лек автомобил ВАЗ 21053(Лада)

СТ 5140 СА

170011265

370.00

 

3

Лек автомобил Тойота Авенсис  1,6 ВВТ-И

 

СТ 3581 ВМ

2050003

2550.00

 

4

Товарен автомобил Фолксваген транспортер Бордови

СТ 7385 СР

170031264

450.00

 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Опан да проведе процедура по провеждането на публично оповестен  търг с тайно наддаване за продажба на вещите /ЧОС/, при условията на Наредба № 5 на Общински съвет Опан за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по управление и разпореждане с общинско имущество и да сключи договор за покупко-продажба с лицата определени за спечелили търга.

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН 

/ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ/

 

OPAC OK Solvit Дискриминация