04101 / 22 60 opan@mail.bg

Откриване на процедура за предоставяне на концесия на обект - публична общинска собственост - изкуствена водна площ - язовир „Тракия“ имот № 000096, с площ на обекта предмет на концесията 249,758 дка, по КВС в землището на с. Тракия, община Опан, облас

OPAC OK Solvit Дискриминация