04101 / 22 60 opan@mail.bg

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ЯЗОВИР „ТРАКИЯ“ ИМОТ № 000096 ПО КВС В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТРАКИЯ, ОБЩИНА ОПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ЯЗОВИР ”, С ПЛОЩ 249,758 ДКА, АКТУВАН С АКТ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНС

OPAC OK Solvit Дискриминация