04101 / 22 60 opan@mail.bg

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ЯЗОВИР „БЯЛ ИЗВОР“ ИМОТ № 000001 ПО КВС В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БЯЛ ИЗВОР, ОБЩИНА ОПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ЯЗОВИР ”, С ПЛОЩ 237,579 ДКА, АКТУВАН С АКТ ЗА ПУБЛИЧНА

OPAC OK Solvit Дискриминация