04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кандидатстване с проектно предложение "Изграждане на Целодневна детска градина в УПИ ІV, кв.44 по ПУП на с.Опан – ІІ етап" пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони

Файлове:

predlojenie_DG_Opan.docx predlojenie_DG_Opan.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация