04101 / 22 60 opan@mail.bg

Видове услуги

 

Местни данъци и такси


ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ В КАСАТА НА „МЕСТНИ ПРИХОДИ”
В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАН

 

1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал. 1, т.14 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

1.1. За деклариран имот
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
Такса и срок на изпълнение:
Обикновена услуга – 10,00 лв. (до 14 дни)

Бърза услуга – 15,00 лв. (до 7 дни)
Експресна услуга – 20,00 лв. (до 24 часа)

Срок на валидност – 6 месеца /в рамките на календарната година/
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

1.2. За земеделски земи
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. Удостоверение за характеристика на земята /от Общинска служба по земеделие и гори/.
Такса и срок на изпълнение:
Обикновена услуга – 10,00 лв. (до 14 дни)

Бърза услуга – 15,00 лв. (до 7 дни)
Експресна услуга – 20,00 лв. (до 24 часа)

Срок на валидност – 6 месеца /в рамките на календарната година/
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

1.3. За нежилищни имоти на юридически лица
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност на представляващия ЮЛ
3. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
4. Такса и срок на изпълнение:
Обикновена услуга – 10,00 лв. (до 14 дни)

Бърза услуга – 15,00 лв. (до 7 дни)
Експресна услуга – 20,00 лв. (до 24 часа)

Срок на валидност – 6 месеца /в рамките на календарната година/
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни:
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
Такса – 2,5лв.

Срок на изпълнение - веднага
Срок на валидност – данните са актуални към датата на издаване

Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

3. Заверяване на молби – декларации за обстоятелствена проверка
Правно основание ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ
Необходими документи:
1. Молба-декларация от съда по образец
2. Документ за самоличност

Такса – 10 лв.
Срок на изпълнение – веднага
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. Удостоверение за етапа на завършеност на строителството.
4. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ.
Такса и срок на изпълнение:
Обикновена услуга – 10,00 лв. (до 14 дни)

Бърза услуга – 15,00 лв. (до 7 дни)
Експресна услуга – 20,00 лв. (до 24 часа)

Срок на валидност – 6 месеца /в рамките на календарната година/
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

5. Издаване на удостоверения за платен данък върху превозните средства
Правно основание ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
Обикновена услуга – 3,00 лв. (до 3 дни)

Експресна услуга – 5,00 лв. (до 24 часа)

Технология на извършване: стая 3 на отдел „Местни приходи”
 

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината , съгласно чл. 14 от ЗМДТ 
Правно основание чл.14 от ЗМДТ, 
Необходими документи:
1. Документ за придобиване /нотариален акт/
2. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
3. Такса: Попълване – 5,00лв. ; Заверка – 5,00 лв.
Срок на изпълнение – веднага
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

7. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
Правно основание чл.25 ал. 2 от ЗМДТ 
Необходими документи:  Декларация по чл. 27 от ЗМДТ
1. Експертно решение от ТЕЛК комисия /копие/
2. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
3. Такса: не се таксува
Срок на изпълнение – веднага
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

8. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ
Подава се в случаите, когато наследодателя няма преки наследници
Правно основание чл.32 от ЗМДТ 
Необходими документи:
1. Удостоверение за наследници, смъртен акт, удостоверения за данъчни оценки на всички имоти на починалия, удостоверение за застрахователна стойност на МПС – то на починалия.
2. Попълнена декларация по чл. 32 от ЗМДТ
3. Такса: не се таксува
Срок на изпълнение – веднага
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
Правно основание чл.49 ал. 3 от ЗМДТ 
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Договор за получено дарение
3. Попълнена декларация по чл. 49 от ЗМДТ
Такса: не се таксува
Срок на изпълнение – веднага
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ
Правно основание ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ
Необходими документи:
1. Попълнена декларация по чл.54 от ЗМДТ

2. Удостоверение за застрахователна стойност

3. Квитанция за платен данък за придобиване на имущество (платен от предишния собственик)

4. Копие от талона на МПС-то
Такса: не се таксува
Срок на изпълнение – веднага
 Отдел „Местни приходи”
 

11. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване
Правно основание НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ
Необходими документи:
1. Попълнена декларация за освобождаване от ТБО
Такса: не се таксува
Срок на изпълнение – веднага
Отдел „Местни приходи”
 

12. Издаване на удостоверения за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци 
Правно основание НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Документ за самоличност

Такса: не се таксува
Срок на изпълнение – веднага
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

13. Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал. 6 ДОПК/
Необходими документи:

1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
Такса: 4 лв.

Срок на изпълнение – веднага
Срок на валидност – в рамките на календарната година
Технология на извършване: стая № 3 на отдел „Местни приходи”
 

14. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК
Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. Първичен документ за внесената сума
Срок на изпълнение: 30 дни

Технология на извършване: стаи № 3 на отдел „Местни приходи”
 

OPAC OK Solvit Дискриминация