04101 / 22 60 opan@mail.bg

Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до община Oпан

 

ОБЩИНА ОПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА
РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО
ОБЩИНА ОПАН


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. /1/ Тези Правила уреждат реда за разглеждане от Община Опан на подадени предложения и сигнали от граждани и организации, сигнали за корупция, лошо администриране и за оказване на съдействие от администрацията.
/2/ Правилата имат за цел да приведат организацията на работа в Община Опан с предложенията и сигналите в съответствие на АПК.

РАЗДЕЛ ІІ
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ПОДАДЕНИ ОТ
ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.2. Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията и дейността на Община Опан или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността и.
Чл.3. Сигнали могат да се подават за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на общинско имущество или за други незаконосъобразни действия и бездействия на административни звена или длъжностни лица от Община Опан, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
Чл.4. Всеки гражданин или организация може да подава сигнали до Кмета на Община Опан.
Чл.5. /1/ Кметът на Община Опан отговаря за цялостната работа за предложенията и сигналите.
/2/ Кметът на Община Опан може да упълномощи длъжностно лице от администрацията, което да организира, координира и осигурява работата с предложенията и сигналите.
Чл.6. Секретарят на Община Опан, отговаря за организацията на работа с предложенията и сигналите, постъпили в Община Опан чрез различни комуникационни канали.
Чл.7. /1/ Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по телефона, по пощата, по факса, по електронна поща или в кутиите за сигнали и предложения.
/2/ За подадено предложение или сигнал по телефона се попълва утвърдена форма, която трябва да съдържа трите имена, координати за обратна връзка – телефон, факс или електронен адрес, постоянен адрес на подателя и описание на заявлението.
/3/ Подадените по реда на ал.1 и 2 предложения и сигнали се регистрират в информационно деловодната система на Общината и се предават за резолюция на секретаря на общината.
/4/ Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от две години или извън компетенциите на Община Опан.
Чл.8. Когато има подадени предложения и сигнали, които не са от компетентността на Община Опан, те се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на 2 компетентните органи, освен ако има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалия предложението или сигнала.
Чл.9. /1/ Секретарят на общината възлага разглеждането на предложенията и сигналите или извършването на проверки на съответните компетентни длъжностни лица, които следва да изготвят становища и предложения за решение в установените срокове обективно и законосъобразно.
/2/ Подадените сигнали не могат да се възлагат за разглеждане на длъжностни лица, чиито действия засягат.
Чл.10. /1/ Решенията по предложенията и сигналите се вземат от Кмета на Община Опан, след като се изяснят изнесените обстоятелства и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.
/2/ За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона
Чл.11. Кметът на Община Опан след решение по предложение или сигнал взема мерки за неговото изпълнение, като определя начина и срока на изпълнение и отговорно длъжностно лице.
Чл.12. Производството по предложенията и сигналите приключва с изпълнение на решението.
Чл.13. Предложение се прави пред Кмета на Община Опан с цел да се решат представените пред него въпроси, ако са от компетентността на Община Опан.
Чл.14. /1/ Решение по предложение се взема най-късно до два месеца след неговото постъпване и се изпраща в седем дневен срок на подателя.
/2/ Решение, взето по направено предложение не подлежи на обжалване.
Чл.15. Сигнали за незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни звена и длъжностни лица от общинската администрация се подават до Кмета на Община Опан.
Чл.16. Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на определена дейност, освен ако Кмета на Община Опан, когато той е компетентен да се произнесе, разпореди изпълнението да се спре до изпълнението на решението по сигнала.
Чл.17. Кметът на Община Опан взема решение по сигнала най-късно в двумесечен срок от постъпването му.
Чл.18. Когато уважи сигнала Кметът на Община Опан взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица.
Чл.19. /1/ Решението по сигнала се изготвя в писмена форма и се съобщава на подателя в седем дневен срок от постановяването му.
/2/ Когато с решението се засягат права или законни интереси и на други лица, то се съобщава и на тях.
/3/ При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно прокуратурата.
Чл.20. /1/ Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има вече решение не се възлагат отново за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
/2/ Решението, постановено по даден сигнал не подлежи на обжалване.
Чл.21. /1/ Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от Кмета на Община Опан, но не с повече от два месеца, за което се уведомява подателя.
/2/ При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е 3 възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разясняват редът по който да постъпят.
/3/ Длъжностно лице, на което е възложено изпълнението на решението по сигнала,
уведомява за изпълнението органа постановил решението.
Чл.22. На база за постъпили сигнали за корупция или лошо администриране секретарят изготвя годишен доклад – анализ до Кмета на Община Опан с конкретни изводи, предприети действия и мерки за недопускането им.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящите правила са утвърдени със Заповед №355/28.12.2007г. на кмета на община Опан и влизат в сила след утвърждаването им от Кмета на Община Опан.
§ 2 Контрол по изпълнението им се осъществява от секретаря на Община Опан.
§ 3 Всички служители на Община Опан са длъжни да се запознаят с настоящите правила и стриктно да ги спазват.

OPAC OK Solvit Дискриминация