04101 / 22 60 opan@mail.bg

ТСУ

Списък услуги

Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата
Издаване на удостоверения за статута на имоти частна собственост. Искане за издаване на удостоверение за статута на имоти частна собственост Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Издаване скица за линеен обект. Заявление за издаване на скица за линеен обект Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Искане за издаване на удостоверение по чл. 52,ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За оценка за съответствие на инвестиционен проект от общински експертен съвет : Заявление за оценка за съответствие на инвестиционен проект от общински експертен съвет Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
а) сгради и съоръжения I и II категория    
б) сгради и съоръжения III и IV категория    
в)сгради и съоръжения V категория    
г) съгласуване на инвестиционен проект, за който е представен комплексен доклад, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ Заявление за съгласуване на инвестиционен проект – Съдържание на инвест. проект: Архитектурна част, Строителни конструкции, ВиК, ЕЛ, ПБЗ, ИГП, ВП, Топлотехническа част, технологична част ПОИС, Комплексен доклад за оценка за съответствие . Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
д)съгласуване без оценяване на инвестиционен проект във фаза”идеен проект”, който не е основание за издаване на разрешение за строеж Искане за съгласуване без оценяване на инвестиционен проект във фаза “ идеен проект”, който не е основание за издаване на разрешение за строеж Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Допускане за изработване на подробен устройствен план Заявление за издаване на разрешение /предписание/ за възлагане изработването на подробен устройствен план , издаване на Предписание Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
а) до три поземлени имота    
б) от три поземлени имота до един квартал    
в) от един квартал до три квартала    
Допускане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл. 150,ал.1 от ЗУТ Заявление за издаване на разрешение /предписание8 за възлагане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
За съгласуване на проекти за подробни устройствени планове: Заявление за одобряване на подробен устройствен план Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
а) до три поземлени имота    
б) от три поземлени имота до един квартал    
в) от един квартал до три квартала    
а) разграничение на недвижим имот на линеен метър Заявление издаване на протокол за разграничение на недвижим имот Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
б) изготвяне на протокол за разграничение на недвижим имот   Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци и пръст от строителни обекти. Искане за издаване на разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци, Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Разрешение за прокопаване на тротоари и настилки. Искане за прокопаване на тротоари и настилки, разрешение за прокопаване на тротоари и настилки Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Проверка на жалба за незаконно строителство-депозит /в случай, че жалбата е основателна депозитът се възстановява/   Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
  Заповед на кмета на общ.Опан Констативен протокол за извършената проверка Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Техническа анкета за имоти. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в одобрен кадастрален план Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Одобряване на комплексни инвестиционни проекти. Заявление за одобряване на комплексен инвестиционен проект Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти.   Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
  Заявление за съгласуване на комплексен инвестиционен проект Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Одобряване на инвестиционни проекти:   Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
  Заявление за одобряване на инвестиционни проекти Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ за строежи изградени до 07.04.1987 год. Искане за издаване на удостоверение за търпимост на основание на $ 16 от ЗУТ. Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/. Искане за издаване на удостоверение за реално обособени части на сгради чл. 202от ЗУТ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение. Искане за издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
а) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – четвърта категория Искане за въвеждане в експлоатация на строеж - ІV категория Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
б) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – пета категория Искане за въвеждане в експлоатация на строеж V – та категория Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Удостоверение по чл.199 от ЗУТ Искане за издаване на удостоверение по чл. 199 от ЗУТ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за издаване на скица на недвижим имот: Искане за издаване на скица за недвижим имот Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
    Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за сделка - за формат А4;  
за сделка - за формат А3;    
за сделка - над формат А3;    
    Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за експлоатационните дружества   Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване за формат А4; Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за формат А3;    
над формат А3    
За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца Искане за презаверяване на скици, от които са изтекли шест месеца  
За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство Искане за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално селищно устройство . Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях  
За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други Искане за поставяне на преместваеми обекти Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещенията в тях Заявление за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт, преустройство на съществуващи сгради и помещение в тях Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за издаване на служебна бележка за идентичност на имоти Издаване на служебна бележка за идентичност на имоти Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи – чл. 56, ал. 1 от ЗУТ Искане за издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи по чл. 56, ал.1 от ЗУТ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За издаване на удостоверение за степен на завършеност на сгради Искане за издаване на удостоверение за степен за завършеност на сгради Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154,ал.2, т.5,6,7 и 8 от ЗУТ Искане за допускане изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал.2, т. 5,6,7 и 8 от ЗУТ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За издаване на разрешение за строеж в земеделски земи без промяна на предназначението - чл. 59, ал. 1 от ЗУТ Искане за издаване на разрешение за строеж в земеделски земи без промяна на предназначението – чл. 59 , ал2 от ЗУТ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
Заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявани в техническата служба Заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявани в техническата служба Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект Искане за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
за отразяване на промени в разписен списък на кадастрален план Искане за отразяване на промени в разписен списък на кадастрален план Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За учредяване право на преминаване през чужд имот за издаване на разрешение за строеж за инженерната инфраструктура по чл. 192, ал.2,3 е 4 от ЗУТ Искане за учредяване право на преминаване през чужд имот за издаване на разрешение за строеж за инженерната инфраструктура по чл. 192, ал.1 от ЗУТ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За учредяване на право за прокарване през чужд имот за издаване на разрешение за инженерната инфраструктура по чл. 193, ал.3,4 от ЗУТ Искане за учредяване на прокарване през чужд имот за издаване на разрешение за инженерната инфраструктура по чл. 193, ал.1 от ЗУТ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване / поправяне или заздравяване на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване/ Освиделстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване на строежи, негодни за използване, или застрашени от самосрутване/ /заповед на кмета / Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За приемане и заверяване на екзекутивна документация Искане за приемане и заверяване на екзекутивна документация Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За включване на земеделски земи в строителните граници на населените места и смяна предназначението им чл. 20 а от ЗОЗЗ Искане за включване на земеделски земи в строителните граници на населените места и смяна предназначението им - чл. 20а от ЗОЗЗ Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”
За изработване на План за регулация по реда на § 8 от от ЗУТ Заявление за изработване на план за регулация по реда на § 8 от ЗУТ  
За издаване на удостоверение за възникнало серветутно право – чл. 36,ал.1 r 2 Искане за издаване на удостоверение за възникнало серветутно право  
Разрешение за прокопаване на тротоари и настилки чл. 72 ог ЗУТ при ново строителство – за пресъдиняване при възникнали аварии Искане за прокопаване на тротоари и настилки, Документ за внесен депозит Гл. спец: “КР” Ст. спец: “КР”

 

Искания

 

Заявления

OPAC OK Solvit Дискриминация