04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Съобщение за отваряне на офертите на участници в открита процедура по закона за обществените поръчки

Процедура номер: 10 / неделя, 10 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Активна
Електронна преписка

На 20.04.2012 год. от 10,00 часа в Зала № 15 в сградата на Общинска администрация Опан ще се проведе първото заседание на Комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнител на строителни работи във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Ремонт на улица от о.т.61, о.т.63, о.т.64, о.т.65, о.т.66, о.т.68 до о.т.70 в село Опан, община Опан” публикувана в Регистъра на обществените поръчки под УРН 00971-2012-0001 по Договор от 12.08.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места „

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под УРН 00971-2012-0001.

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/.

OPAC OK Solvit Дискриминация