04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Съобщение за открита процедура по закона за обществените поръчки

Процедура номер: 9 / събота, 09 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

Община Опан обявява открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Ремонт на улица от о.т.61, о.т.63, о.т.64, о.т.65, о.т.66, о.т.68 до о.т.70 в село Опан, община Опан“. Финансирането е осигурено по Договор № 24/322/00603 от 12.08.2011г г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г./ПРСР/.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е : 16.00 часа на 19.04.2012 г.

Условията и реда за участие са указани в обявлението и документацията за обществената поръчка.

OPAC OK Solvit Дискриминация