04101 / 22 60 opan@mail.bg

Списък услуги - статус местни данъци и такси

 

Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата
Регистрация на домашни кучета 1. Попълнена декларация инспектор „Приходи”
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
1. Искане по образец,

2. Документ за самоличност

3. Удостоверение за етапа на завършеност на строителството.

4. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ.
инспектор „Приходи”
Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследството 1. Искане по образец 2. Документ за самоличност инспектор „Приходи”
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства 1. Документ за самоличнос Мл.счетоводител „Приходи”
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства 1. Документ за самоличност Мл.счетоводител „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината
1. Документ за придобиване /нотариален акт/

2. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
инспектор „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия
1. Документ за собственост /нотариален акт/

2. Попълнена декларация по чл. 17 от ЗМДТ
инспектор „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

1. Удостоверение за наследници, смъртен акт, удостоверения за данъчни оценки на всички имоти на починалия, удостоверение за застрахователна стойност на МПС – то на починалия.

2. Попълнена декларация по чл. 32 от ЗМДТ
инспектор „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства 1. Попълнена декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ 2. Документ от кого се получава и от кога е придобито. инспектор „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил
1. Попълнена декларация по чл.54 от ЗМДТ

2. Удостоверение за застрахователна стойност

3. Квитанция за платен данък за придобиване на имущество (платен от предишния собственик)

4. Копие от талона на МПС-то
Мл.счетоводител „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили 1. Попълнена декларация по чл.54 от ЗМДТ 2. Документ за собственост Мл.счетоводител „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство 1. Попълнена декларация по чл.54 от ЗМДТ 2. Документ за собственост Мл.счетоводител „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство 1. Попълнена декларация по чл.54 от ЗМДТ 2. Документ за собственост Мл.счетоводител „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък 1. Попълнена декларация по чл.61н от ЗМДТ инспектор „Приходи”
Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци 1. Попълнена декларация за освобождаване от ТБО инспектор „Приходи”
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци 1. Документ за самоличност инспектор „Приходи”
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство 1. Искане по образец инспектор „Приходи”
Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 1. Искане по образец инспектор „Приходи”
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
1. Искане по образец

2. Документ за самоличност
инспектор „Приходи”
Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции
1. Искане по образец

2. Документ за самоличност

3. Първичен документ за внесената сума
инспектор „Приходи”
Информация и справки по заявки на предприятия 1. Писмено или устно искане Н-к отдел „Местни приходи”
OPAC OK Solvit Дискриминация