04101 / 22 60 opan@mail.bg

Домашно социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
с. Опан, община Опан, обл.Стара Загора
тел.: 04101 / 2390


чл.16, 17 и 18 от Закона за социално подпомагане
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
Наредба № 4 от 16.03.1999 год. за условията и реда за извършване на социални услуги

ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящата услуга указва условията и реда за ползване на социалните услуги
предоставяни от “Домашен социален патронаж” /ДСП/.
Домашен социален патронаж е заведение за социални услуги, предоставяни в
общността. Предоставяните социални услуги са насочени към подкрепа на нуждаещите
се лица за осъществяване на ежедневни дейности и социално включване.
Социалната услуга на Домашен социален патронаж се предоставя от:
- Общинита;

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ИЗВЪРШВА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ НА:

-Лица навършили пенсионна възраст
-Инвалиди със загубена работоспособност над 71 %;
-Деца с над 50% трайно намалена възможност за социална адаптация.

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ СА :

-доставка на храна;
-съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
-битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето;
За ползването на социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж, ползвателите на социалните услугите заплащат на доставчика месечна такса.
Месечната таксата се определя съгласно Закон за месните данъци и такси – Наредба 7
чл. 27(1) и е в размер съответстващ на реалната издръжка на едно лице, но не повече от
четиридесет на сто от личните доходи на лицата, а ветераните от войните не повече от
тридесет на сто от получаваната от тях пенсия без добавките към нея.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

1.Компетентни органи:
1.1. Общината;
2. В Домашен социален патронаж се приемат лица, които:
2.1. Не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнине потребности;
2.2. Имат загубена работоспособност над 71 % и активното лечение за тях е приключило;
2.3. Нямат близки, които да се грижат за тях;
не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или гледане.
2.4. В Домашен социален патронаж могат да се приемат и лица, които имат близки, но те са:
- със загубена работоспособност над 71 %;
- са навършили пенсионна възраст;
- полагат грижи за тежко болно лице или дете;
- в лоши взаимоотношения с лицето, желаещо да ползва социалните услуги предоставяни от ДСП , които се доказват със социална анкета.
Ветераните от войните ползват с предимство услугите на Домашен социален патронаж, ако отговарят на изброените по горе условия.
3. Вътрешен ход на услугата
3.1. Лицата желаещи да ползват услугите на ДСП подават писменна молба по настоящия си адрес до:
- кмета на общината ;
Молбата има характер на официална заявка за предоставяне на социални услуги съгласно чл. 40, ал 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Към молба се прилагат следните документи:

а./Копие от документ за самоличност;
б./Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние;
в./Медицинско бележка за психично състояние;
г./Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК,НЕЛК, ако има такова;
д./Удостоверение за участие в бойни действия по време на войната;
е./Две снимки
При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи.
3.2. В седем дневен срок от подаване на молба и приложените документи социален работник от Домашен социален патронаж извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги.
3.3. Възснова на направената социална оценка, кметът или упълномощено от него лице издава заповед за предоставянето на социалната услуга или за отказ тя да бъде предоставена.
3.4. В седем дневен срок от издаването на заповедта лицето се уведомява за взетото решение.
3.5. Отказът на кмета на общината или на упълномощеното от него лице за предоставяне на социала услуга в общността се обжалва по реда на Закона за
административното производство.
3.6. Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на потенциалния потребител договор за предоставяне на социални услуги и писменна информация относно:
- описание на социалните услуги, които се предоставят;
- условия и правила за ползване на социалните услуги;
3.7. Услугата по ползване на услугите на Домашен социален патронаж приключва с
подписването на договор между доставчика на социални услуги и потребителя им.
Същият е съглашение между двете страни и създава, урежда правната връзка между
тях.

РЕЗУЛТАТИ ОТ УСЛУГАТА

Домашен социален патронаж предоставя дългосрочни услуги.
Правото на ползване на услугата възниква с издаването на настанителна заповед на доставчика на социални услуги, чиято валидност е двадесет дни от датата на издаването и подписването на договора между страните.
Ползвателите на социални услуги имат право в рамките на една година да прекратят временно ползването на социалните услуги за срок не по дълъг от един календарен месец по семейни или здравословни причини. За целта в седемдневен срок отнастъпване на временното прекратяване на ползването на социалната услуга те подават молба до доставчика.
Прекратяването на ползването на социалната услуга предоставяна от Домашен социален патронаж става с акт на доставчика на социални услуги и настъпва със:
- смърт на лицето ползващо социалните услуги;
- доброволното по лично или на законния им представител желание;
- при промяна на здравослвното състояние, несъответстващо на спецификата на
предоставените социлни услуги, доказано с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или
РЕЛКК/ЦЕЛКК;
- при незаплащане на дължимата такса;

Изтеглете молба оттук

OPAC OK Solvit Дискриминация