04101 / 22 60 opan@mail.bg

Секретар

 Румяна Янева Динева -Секретар на община Опан

СТАЯ № 23, ЕТАЖ 3, МОБ. ТЕЛ. +359 887 726 074

email: secretary@opan.bg


 

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

При отсъствие от общината на кмета и заместник-кметовете, секретарят осъществява общото ръководство на Общинската администрация, без да има изпълнителна власт по смисъла на чл.44 от ЗМСМА.

Секретарят на общината:

1. организира и отговаря за дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. организира и отговаря за деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. организира и отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

5. организира и отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. организира и отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

7. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;

8. организира атестирането на служителите в общинската администрация;

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

10. следи за воденето на регистъра за вероизповеданията;

11. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

12. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;

13. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

14. дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;

15. отговаря за образованието, културата, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;

16. изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

 

OPAC OK Solvit Дискриминация