04101 / 22 60 opan@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОПАН

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 18.02.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Опан (ОУПО).

Възложител на ОУПO и на Екологичната оценка към него е Община Опан, с адрес: област Стара Загора, 6078 с. Опан, лице за връзка: Виолета Кирева , тел. 0879546292, ел.поща:vkireva_opan@mail.bg ; Кремена Георгиева, тел. 0889313150, ел. поща:opan@mail.bg

Общият устройствен план на община Опан се разработва от „АРХ-ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД – София с ръководител екип арх. Ира Кънева.

ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Опан. ОУПО се разработва двуфазно и е с период на действие 20 години.

Териториалният обхват на ОУП е територията на община Опан.

На територията на общината попадат частично една защитена зона по Натура 2000: „Река Мартинка“ с код BG0000442 (защитена зона по Директивата за местообитанията) и една защитена територия: защитена местност „Пропадналото блато“. Във връзка с това, като приложение към ЕО е разработен и доклад за оценка на степента на въздействие върху на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Главна цел на ОУПO е осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин. Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

За осъществяване на тази цел и условие, освен типично присъщите и традиционни задачи общият устройствен план следва да реши и някои нови:

  • Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси;
  • Да равнопостави различните видове собственост;
  • Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на града извънселищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето, и да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация.

Разработването на ОУПО се финансира от държавния и общинския бюджет. Органът, отговорен за приемането му, е ОбС – Опан, а органът, отговорен за прилагането му, е Общинска администрация Опан.

Проектът на ОУПО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 127 (1) от ЗУТ, което ще се проведе на 25.03.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на Общинска администрация Опан.

Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Опан: област Стара Загора, 6078 с. Опан, стая № 28, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, както и на www.opan.bg

Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация Опан, стая № 28 или по електронна поща:opan@mail.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Виолета Кирева, тел: 0879546292; Кремена Георгиева, тел. 0889313150.

Крайният срок за запознаване с проекта на ОУПО и доклада по ЕО и изразяване на становищa е 16:00 часа на 24.03. 2016 г. Документацията по ОУПО и ЕО може да бъде изтеглена от

OPAC OK Solvit Дискриминация