04101 / 22 60 opan@mail.bg

Регистър 3

РЕГИСТЪР

По чл.12, т.3 и т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Входящ №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

МЕСТОРАБОТА

ДЛЪЖНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА

1/19.05.2016г.

Марио Цанков Делийски

Общ.Опан-кмет с.Бяло поле

кмет на кметство

№ 0800-37/19.05.16г.

2/10.06.2016г.

Светла Матева Михова

Общ.Опан-кметство с.Столетово

Кметски наместник

№ 94 00-1123/10.06.16г.