04101 / 22 60 opan@mail.bg

Регистър 2

РЕГИСТЪР

По чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Входящ №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

МЕСТОРАБОТА

ДЛЪЖНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА

1/05.11.2015г.

Генчо Донев Колев

Община Опан

Кмет на община

 

2/05.11.2015г.

Дафинка Господинова Господинова

Община Опан

Секретар на община

 

3/05.11.2015г.

Ради Желязков Радев

Община Опан

Кмет на кметство

 

4/06.11.2015г.

Гергана Куманова Георгиева

Община Опан

кмет на кметство

 

5/10.11.2015г.

 

Красимир Койчев Койчев

Община Опан

 

Кмет на кметство

 

6/10.11.2015г.

 

Марио Цанков Делийски

Община Опан

кмет на кметство

 

7/11.11.2015г.

Иван Ганчев Иванов

Община Опан

Зам.кмет на община

 

8/11.11.2015г.

Галина Радоева Колева

Община Опан

Гл.счетоводител

 

9/15.11.2015г.

Росен Господинов Димов

Община Опан

кметски наместник

№ 94 00-1035/16.11.2015г.

10/16.11.2015г.

Диана Димитрова Иванова

Община Опан

Старши счетоводител

 

11/18.11.2015г.

 

Димо Банев Димов

Община Опан

кмет на кметство

 

12/19.11.2015г.

 

Николай Динев Петков

Община Опан -

кмет на кметство

 

13/20.11.2015г.

 

Павлина Дечева Мрчева

Община Опан -

кмет на кметство

 

14/25.11. 2015 г.

Боньо Динев Бонев - 5009257684

Община Опан

кмет на кметство

 

15/30.11.2015г.

Росена Сашова Хаджиева-6905108590

Община Опан

техн.сътрудник

№ 94 00-1495/04.12.2015г.

16/01.12.2015г.

Татяна Янчева Запрянова - 8003257574

Община Опан

Директор „ФАПИОУС“

 

17/01.12.2015 г.

Стоянка Георгиева Славова - 5111157592

Община Опан

техн.сътрудник

 

18/01.12.2015г

Иванка Куманова Петрова - 5306257697

Община Опан

техн.сътрудник

 

19/01.12.5015г.

Кинка Маркова Иванова - 5710087574

Община Опан

техн.сътрудник

 

20/01.12.2015г.

Петър Иванов Димитров - 7707227587

Община Опан

Кметски наместник

 

21/02.12.2015г.

Стефка Кръстева Ангелова - 7603237650

Община Опан

техн.сътрудник

 

 

 

2016

 

 

1/05.01.2016г.

Наско Запрянов Янчев - 6308167608

Община Опан

изп.подр.сгр.фонд

 

2/12.01.2016г.

Джена Костадинова Илиева-Джекова- 8910199052

Община Опан

мл.експерт „ОССП“

 

3/13.01.2016г.

Донка Тодорова Панова-7212217712

Община Опан

изп.озеленител

 

4/15.01.2016г.

Виолета Петкова Кирева-5902207597

Община Опан

Директор „ТРИПЕИ“

 

5/18.01.2016Г.

Динко Желязков Динев-5902187525

Община Опан

техн.сътрудник

 

6/18.01.2016г.

Иван Мирчев Райнов-4206187589

Община Опан

гл.арихитект

 

7/18.01.2016г.

Добринка Стоева Желязкова-5609037552

Община Опан

техн.сътрудник

 

 

 

 

 

 

8/01.02.2016г.

Симона Красимирова Кайкева

Община Опан

мл.експерт

 

9/01.02.2016г.

Минка Тенева Минчева

Община Опан

раб.чистота

 

10/10.02.2016г.

Красимира Енева Гинева

Община Опан

изп.озеленител

 

11/16.02.2016г.

Анка Ангелова Белева

Община Опан

изп.озеленител

№94 00-483/17.02.2016г.

12/10.03.2016г.

Светлана Трендафилова Белева

Община Опан

Ст.счет. ,,МДТ“

 

13/10.03.2016г.

Елица Валентинова Велева

Община Опан

мл.екс.. „ИР и Еколог.“

№ 94 00-623/10.03.2016г.

14/10.03.2016г.

Милена Костова Христова

Община Опан

Гл.експерт ,,КОМДС“

№ 94 00-618/10.03.2016г.

15/06.04.2016г.

Ганка Стоянова Велева

Община Опан

Кметски наместник

№ 94 00-843/11.04.2016 г.

16/11.04.2016г.

Цветан Димитров Костов

Община Опан

ст.спец. „К и Р.“

 

17/15.04.2016г.

Светла Матева Михова

Община Опан

техн.сътрудник

 

18/10.05.2016г.

Мария Андреева Димитрова

Община Опан

техн.сътр.Обс

№ 94 00-980/11.05.16г.

19/07.06.2016г.

Елка Илиева Бонева

Община Опан

Председател на ОбС

№ 94 00-1104/07.06.16г.

20/13.06/2016г.

Галина Рдоева Колева

Община Опан

Ст.счетоводител

 

21/23.06.2016г.

Соня Алексиева Милева

Община Опан

изп.домакин

№ 94 00-1198/23.06.16г.

22/07.09.2016г.

Марчела Радостинова Кънева

Община Опан

ст.спец-„К и Р“

№ 94 00-1565/07.09.16г.

23/04.10.2016г.

Галина Радоева Колева

Община Опан

Директор ,,ФАПИОУС“

 

24/04.10.2016г,

Татяна Янчева Запрянова

Община Опан

гл.счетоводител

 

25/19.10.2016г.

Елена Куманова Иванова

Община Опан

Общ работник

 

26/19.10.2016г.

Димитър Христов Димитров

Община Опан

Общ работник

 

27/19.10.2016г.

Димитрина Георгиева Митева

Община Опан

Общ работник

 

28/19.10.2016г.

Руси Кръстев Недяллков

Община Опан

Общ работник

 

29/19.10.2016г.

Минчо Василев Минчев

Община Опан

Общ работник

 

30/17.11.2016г.

Силвия Георгиева Койчева

Община Опан

спец.приходи

№ 94 00-1922/18.11.16г.

31/23.12.2016г.

Ваня Димитрова Димова

Община Опан

ст.счетоводител

№ 94 00-2283/30.12.16г.

 

 

2017г.

 

 

1/03.01.2017г.

Тихомир Чилев Чилев

Община Опан

Мл. „юрисконсулт“

 

2/03.01.2017г.

Каролина Георгиева Пенчева

Община Опан

,,гл.експерт „Бюджет“

 

3/03.01.2017г.

Динко Иванов Динев

Община Опан

 

 

4/03.01.2017г.

Златка Георгиева Динева

Община Опан

Изп.домакин

№ 94 00-13/04.01.2017г.

5/06.01.2017г.

Симеон Василев Вълев

Община Опан

изп.опер.дежурен

№ 94 00- 41/16.01.17г.

6/30.01.2017г.

Ренета Петкова Иванова

Община Опан

ст.спец ,,К и Р.“

№ 94 00-155/30.01.17г.

7/01.02.2017г.

Ваня Тошева Милушева

Община Опан -

мл.експерт,,ОССП,,

№ 94 00-170/01.02.2017г.

8/08.02.2017г.

Елена Иванова Динева

Община Опан

общ работник

№ 94 00-216/09.02.17г.

9/02.05.2017г.

Али Мехмед Юсуф

Община Опан

общ.раб.подр.на сгради

№ 94 00-783/10.05.17г

10/02.05.2017г.

Мариана Димитрова Тодорова

Община Опан

общ работник

№ 94 00-789/10.05.2017г.

11/02.05.2017г.

Станка Иванова Арнаудова

Община Опан

общ работник

№ 94 00-834/15.05.2017г.

12/04.05.2017г.

Руси Кръстев Недяллков

Община Опан

изп.подр.сгр.фонд

№ 94 00-769/09.05.17г.

13/05.05.2017г.

Кольо Георгиев Колев

Община Опан

общ работник

№ 94 00-781/09.05.2017г.

14/05.05.2017г.

Христо Стоянов Славов

Община Опан

сметосъбирач

№ 94 00- 813/11.05.17г

15/05.05.2017г.

Емил Тенев Тенев

Община Опан-

сметосъбирач

№ 94 00 -807/11.05.17

16/05.05.2017г.

Георги Стойчев Тонев

Община Опан-

общ работник на сгради

№ 94 00-786/10.05.17г.

17/05.05.2017г.

Иван Маламов Дойчев

Община Опан

общ.раб.на сгради

№94 00-771/09.05.17г

18/06.06.2017г.

Атанаска Стамова Тенева

Община Опан

общ.раб.,подр.сгради

№94 00 -924/06.06.17г

19/26.06.2017г.

Милко Йовчев Милев

Община Опан

изп.подр.сгр.фонд

№94 00 -1058/27.06.2017г.

20/03.07.2017г.

Бонка Стоянова Радоева

Община Опан

Ст.спец. „К и Р „

№ 9400-1092/03.07.2017г.