04101 / 22 60 opan@mail.bg

Регистър 1

РЕГИСТЪР

По чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Входящ №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

МЕСТОРАБОТА

ДЛЪЖНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА

1/05.11.2015г.

Генчо Донев Колев

Община Опан

Кмет на община

 

2/05.11.2015г.

Дафинка Господинова Господинова

Община Опан

Секретар на община

 

3/05.11.2015г.

Ради Желязков Радев

Община Опан

Кмет на кметство

 

4/06.11.2015г.

Гергана Куманова Георгиева

Община Опан

кмет на кметство

 

5/10.11.2015г.

 

Красимир Койчев Койчев

Община Опан

 

Кмет на кметство

 

6/10.11.2015г.

 

Марио Цанков Делийски

Община Опан

кмет на кметство

 

7/11.11.2015г.

Иван Ганчев Иванов

Община Опан

Зам.кмет на община

 

8/11.11.2015г.

Галина Радоева Колева

Община Опан

Гл.счетоводител

 

9/15.11.2015г.

Росен Господинов Димов

Община Опан

кметски наместник

№ 94 00-1033/16.11.2015г.

10/16.11.2015г.

Диана Димитрова Иванова

Община Опан

Старши счетоводител

 

11/18.11.2015г.

 

Димо Банев Димов

Община Опан

кмет на кметство

 

12/19.11.2015г.

 

Николай Динев Петков

Община Опан -

кмет на кметство

 

13/20.11.2015г.

Павлина Дечева Мирчева

Община Опан -

кмет на кметство

 

14/25.11. 2015 г.

Боньо Динев Бонев

Община Опан

кмет на кметство

 

15/30.11.2015г.

Росена Сашова Хаджиева

Община Опан

техн.сътрудник

№ 94 00-1493/04.12.2015г.

16/01.12.2015г.

Татяна Янчева Запрянова

Община Опан

Директор „ФАПИОУС“

 

17/01.12.2015 г.

Стоянка Георгиева Славова

Община Опан

техн.сътрудник

 

18/01.12.2015г

Иванка Куманова Петрова

Община Опан

техн.сътрудник

 

19/01.12.5015г.

Кинка Маркова Иванова

Община Опан

техн.сътрудник

 

20/01.12.2015г.

Петър Иванов Димитров

Община Опан

Кметски наместник

 

21/02.12.2015г.

Стефка Кръстева Ангелова

Община Опан

техн.сътрудник

 

 

 

2016

 

 

1/05.01.2016г.

Наско Запрянов Янчев

Община Опан

изп.подр.сгр.фонд

 

2/12.01.2016г.

Джена Костадинова Илиева-Джекова

Община Опан

мл.експерт „ОССП“

 

3/13.01.2016г.

Донка Тодорова Панова

Община Опан

изп.озеленител

 

4/13.01.2016г.

Виолета Петкова Кирева

Община Опан

Директор „ТРИПЕИ“

 

5/18.01.2016Г.

Динко Желязков Динев

Община Опан

техн.сътрудник

 

6/18.01.2016г.

Иван Мирчев Райнов

Община Опан

гл.арихитект

 

7/18.01.2016г.

Добринка Стоева Желязкова

Община Опан

техн.сътрудник

 

8/01.02.2016г.

Симона Красимирова Кайкева

Община Опан

мл.експерт

 

9/01.02.2016г.

Минка Тенева Минчева

Община Опан

раб.чистота

 

10/10.02.2016г.

Красимира Енева Гинева

Община Опан

изп.озеленител

 

11/16.02.2016г.

Анка Ангелова Пенева

Община Опан

изп.озеленител

№94 00-485/12.02.2016г.

12/10.03.2016г.

Светлана Трендафилова Белева

Община Опан

Ст.счет. ,,МДТ“

 

13/10.03.2016г.

Елица Валентинова Велева

Община Опан

мл.екс.. „ИР и Еколог.“

№ 94 00-642/10.03.2016г.

14/10.03.2016г.

Милена Костова Христова

Община Опан

Гл.експерт ,,КОМДС“

№ 94 00-619/10.03.2016г.

15/06.04.2016г.

Ганка Стоянова Велева

Община Опан

Кметски наместник

№ 94 00-844/11.04.2016 г.

16/11.04.2016г.

Цветан Димитров Костов

Община Опан

ст.спец. „К и Р.“

 

17/15.04.2016г.

Светла Матева Михова

Община Опан

техн.сътрудник

 

18/10.05.2016г.

Мария Андреева Димитрова

Община Опан

техн.сътр.Обс

№ 94 00-981/11.05.16г.

19/07.06.2016г.

Елка Илиева Бонева

Община Опан

Председател на ОбС

№ 94 00-1106/07.06.16г.

20/13.06/2016г.

Галина Рдоева Колева

Община Опан

Ст.счетоводител

 

21/23.06.2016г.

Соня Алексиева Милева

Община Опан

изп.домакин

№ 94 00-1197/23.06.16г.

22/07.09.2016г.

Марчела Радостинова Кънева

Община Опан

ст.спец-„К и Р“

№ 94 00-1560/07.09.16г.

23/04.10.2016г.

Галина Радоева Колева

Община Опан

Директор ,,ФАПИОУС“

 

24/04.10.2016г,

Татяна Янчева Запрянова

Община Опан

гл.счетоводител

 

25/19.10.2016г.

Елена Куманова Иванова

Община Опан

Общ работник

 

26/19.10.2016г.

Димитър Христов Димитров

Община Опан

Общ работник

 

27/19.10.2016г.

Димитрина Георгиева Митева

Община Опан

Общ работник

 

28/19.10.2016г.

Руси Кръстев Недяллков

Община Опан

Общ работник

 

29/19.10.2016г.

Минчо Василев Минчев

Община Опан

Общ работник

 

30/17.11.2016г.

Силвия Георгиева Койчева

Община Опан

спец.приходи

№ 94 00-1923/18.11.16г.

31/23.12.2016г.

Ваня Димитрова Димова

Община Опан

ст.счетоводител

№ 94 00-2284/30.12.16г.

 

 

2017г.

 

 

1/03.01.2017г.

Тихомир Чилев Чилев

Община Опан

Мл. „юрисконсулт“

 

2/03.01.2017г.

Каролина Георгиева Пенчева

Община Опан

,,гл.експерт „Бюджет“

 

3/03.01.2017г.

Динко Иванов Динев

Община Опан

 

 

4/03.01.2017г.

Златка Георгиева Динева

Община Опан

Изп.домакин

№ 94 00-12/04.01.2017г.

5/06.01.2017г.

Симеон Василев Вълев

Община Опан

изп.опер.дежурен

№ 94 00-38/13.01.17г.

6/30.01.2017г.

Ренета Петкова Иванова

Община Опан

ст.спец ,,К и Р.“

№ 94 00-153/30.01.17г.

7/01.02.2017г.

Ваня Тошева Милушева

Община Опан -

мл.експерт,,ОССП,,

№ 94 00-171/01.02.2017г.

8/08.02.2017г.

Елена Иванова Динева

Община Опан

общ работник

№ 94 00-214/09.02.17г.

9/02.05.2017г.

Али Мехмед Юсуф

Община Опан

общ.раб.подр.на сгради

№ 94 00-784/10.05.17г

10/20.05.2017г.

Мариана Димитрова Тодорова

Община Опан

общ работник

№ 94 00-795/10.05.2017г.

11/02.05.2017г.

Станка Иванова Арнаудова

Община Опан

общ работник

№ 94 00-836/15.05.2017г.

12/04.05.2017г.

Руси Кръстев Недяллков

Община Опан

изп.подр.сгр.фонд

№ 94 00-766/09.05.17г.

13/05.05.2017г.

Кольо Георгиев Колев

Община Опан

общ работник

№ 94 00-776/09.05.2017г.

14/05.05.2017г.

Христо Стоянов Славов

Община Опан

сметосъбирач

№ 94 00- 811/11.05.17г

15/05.05.2017г.

Емил Тенев Тенев

Община Опан-

сметосъбирач

№ 94 00 -809/11.05.17

16/05.05.2017г.

Георги Стойчев Тонев

Община Опан-

общ работник на сгради

№ 94 00-785/10.05.17г.

17/05.05.2017г.

Иван Маламов Дойчев

Община Опан

общ.раб.на сгради

№94 00-772/09.05.17г

18/06.06.2017г.

Атанаска Стамова Тенева

Община Опан

общ.раб.,подр.сгради

№94 00 -927/06.06.17г

19/26.06.2017г.

Милко Йовчев Милев

Община Опан

изп.подр.сгр.фонд

№94 00 -1059/27.06.2017г.

20/03.07.2017г,

Бонка Стоянова Радоева

Община Опан

Ст.спец. ,,К и Р „

№94 00-1091/03.07.2017г.